Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Художня література як засіб розвитку мовлення у роботі з дошкільниками із загальним недорозвиненням мовлення

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Богачук, Ю. В.
dc.date.accessioned 2017-11-28T08:26:24Z
dc.date.available 2017-11-28T08:26:24Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Богачук, Ю. В. Художня література як засіб розвитку мовлення у роботі з дошкільниками із загальним недорозвиненням мовлення / Ю. В. Богачук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 31. - С. 29-35. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16703
dc.description.abstract В статті висвітлена проблема використання художньої літератури в корекційній роботі із дошкільниками із загальним недорозвиненням мовлення (ЗНМ). Нами було проаналізовано стан її використання у корекційній роботі як засобу розвитку мовлення дітей із ЗНМ. Розроблена методика визначення особливостей використання художньої літератури в корекційній роботі спеціальних дошкільних закладів. Проведено анкетування батьків з метою визначення ступеня участі у процесі ознайомлення з художньою літературою. Визначено рівень знань дітей художньої літератури. Зазначено стан використання художньої літератури на заняттях вихователя та логопеда з дітьми із ЗНМ. Простежено рівень взаємозв’язку логопеда і вихователя у використанні художньої літератури та зроблено аналіз навчальної документації. Здійснений детальний аналіз результатів першого етапу методики констатувального дослідження. Обґрунтована необхідність подальшого вивчення даної проблеми з метою розвитку, навчання рідної мови дітей даної категорії засобами художньої літератури. ua
dc.description.abstract В статье освещена проблема использования художественной литературы в коррекционной работе с дошкольниками с общим недоразвитием речи (ОНР). Нами было проанализировано состояние его использования в коррекционной работе как средства развития речи детей с ОНР. Разработана методика определения особенностей использования художественной литературы в коррекционной работе специальных дошкольных учреждений. Указано состояние использования художественной литературы на занятиях воспитателя и логопеда с детьми с ОНР. Прослежено уровень взаимосвязи логопеда и воспитателя в использовании художественной литературы и сделан анализ учебной документации. Проведено анкетирование родителей с целью определения степени участия в процессе ознакомления с художественной литературой. Определен уровень знаний детей художественной литературы. Проведен детальный анализ результатов первого этапа методики констатирующего исследования. Обоснована необходимость дальнейшего изучения данной проблемы с целью развития, обучения родному языку детей данной категории средствами художественной литературы. ua
dc.description.abstract In the article the problem of the use of fiction in correctional work with preschool children with the general underdevelopment of speech (ONR). We have analyzed the state of its use in correctional work as a means of development of speech of children with ONR. A method for determining the features of the use of literature in the special correctional pre-school institutions. Said condition of use of literature in the classroom teacher and a speech therapist with children with ONR. It traces the relationship level speech therapist and educator in the use of literature and made an analysis of training documentation. A survey of parents to determine the extent of participation in the process of familiarization with the fiction. The level of knowledge of children's literature. A detailed analysis of the results of the first stage of the method of ascertaining the study. The necessity of further study of the problem in order to develop, learning the native language of this category of children means of fiction. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject загальне недорозвинення мовлення ua
dc.subject розвиток мовлення ua
dc.subject художня література ua
dc.subject засіб розвитку мовлення ua
dc.subject методика ua
dc.subject анкетування ua
dc.subject спеціальні дошкільні заклади ua
dc.subject общее недоразвитие речи ua
dc.subject развитие речи ua
dc.subject художественная литература ua
dc.subject средство развития речи ua
dc.subject анкетирование ua
dc.subject специальные дошкольные учреждения ua
dc.subject general underdevelopment of speech ua
dc.subject speech development ua
dc.subject literature ua
dc.subject language development tool ua
dc.subject methodology ua
dc.subject questionnaires ua
dc.subject special preschools ua
dc.subject.classification 376 ua
dc.title Художня література як засіб розвитку мовлення у роботі з дошкільниками із загальним недорозвиненням мовлення ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics