Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Компетентнісний підхід до навчального процесу у сфері інклюзивної освіти

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Ашиток, Н. І.
dc.date.accessioned 2017-11-24T08:55:09Z
dc.date.available 2017-11-24T08:55:09Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Ашиток, Н. І. Компетентнісний підхід до навчального процесу у сфері інклюзивної освіти / Н. І. Ашиток // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 31. - С. 10-14. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16689
dc.description.abstract У статті автор пропонує своє розуміння сутності компетентнісного підходу і в світлі сучасної модернізації освіти обґрунтовує його актуальність у навчальному процесі в закладах інклюзивної освіти. У статті на підставі аналізу наукових джерел охарактеризовані послідовність та взаємозв’язок методологічних підходів загальнонаукового та конкретнонаукового рівнів із зосередженням уваги на умовах ефективного застосування технологій навчання в інклюзивній школі. Методологія педагогічної практики щодо реалізації компетентністного підходу ще знаходься у стані становлення. Достатньою мірою не вивчені умови, шляхи та способи розв’язання педагогічних завдань з позиції цього підходу. У світлі вирішення деяких із зазначених завдань у статті акцентується увага на важливості розробки освітніх стандартів на основі компетентнісного підходу, а також доцільність створення методик проведення різноманітних форм роботи для реалізації запланованого у цих стандартах. ua
dc.description.abstract В статье автор предлагает свое понимание сущности компетентносного подхода и в свете современной модернизации образования обосновывает его актуальность в учебном процессе в заведениях инклюзивного образования. В статье на основании анализа научных источников охарактеризованы последовательность и взаимосвязь методологических подходов общенаучного и конкретнонаучного уровней, обращается внимание на условиях эффективного применения технологии обучения в сфере инклюзивного образования. Методология педагогической практики по реализации компетентностного подхода еще находится в состоянии становления. В достаточной мере не изучены условия, пути и способы решения педагогических задач с позиции этого подхода. В свете решения некоторых из указанных задач в статье акцентируется внимание на важности разработки образовательных стандартов на основе компетентностного подхода, а также целесообразность создания методик проведения различных форм работы для реализации запланированного в этих стандартах. ua
dc.description.abstract The article exposes the competency approach and main directions of its implementation in the learning process in inclusive education. On the basis of scientific sources analysis the characteristic is made, the sequence and interrelation of methodological approaches of general scientific and concrete scientific levels with the attention accentuation on conditions of an effective technology utilization of training in in inclusive education. Methodology of teaching practice for competency is in a state of becoming. The conditions, ways and means of solving educational problems from the perspective of this approach isn’t sufficiently studied. The attention in the article is focused on the importance of developing educational standards of competency-based approach and feasibility of establishing methodologies for various forms and nature intended implementing these standards. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject інклюзивна освіта ua
dc.subject компетентнісний підхід ua
dc.subject рівні методології ua
dc.subject модернізація спеціальної освіти ua
dc.subject діти з особливими потребами ua
dc.subject инклюзивное образование ua
dc.subject компетентностный подход ua
dc.subject уровни методологии ua
dc.subject модернизация специального образования ua
dc.subject дети с особенными потребностями ua
dc.subject inclusive education ua
dc.subject the introduction of the teaching process ua
dc.subject competency approach ua
dc.subject methodology levels ua
dc.subject children with disabilities ua
dc.subject.classification 376 ua
dc.title Компетентнісний підхід до навчального процесу у сфері інклюзивної освіти ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics