Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Особливості опанування основ фонетики та графіки молодшими школярами із порушеннями мовленнєвого розвитку

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Чередніченко, Н. В.
dc.date.accessioned 2017-11-22T12:16:08Z
dc.date.available 2017-11-22T12:16:08Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Чередніченко, Н. В. Особливості опанування основ фонетики та графіки молодшими школярами із порушеннями мовленнєвого розвитку / Н. В. Чередніченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 32. Ч. 2. - С. 229-234. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16632
dc.description.abstract У статті висвітлено особливості засвоєння фонетико-графічних умінь молодшими школярами з порушеннями мовленнєвого розвитку. Проаналізовано типологію та механізми фонетико-графічних помилок, яких припускаються учні під час різних видів письма. Відзначено, що основними причинами їх виникнення є порушення слухо-вимовної диференціації фонем в усному мовленні, несформованість звуко-буквених асоціацій, незнання фонетико-графічних правил, а також недостатня автоматизація відповідних навичок. Наголошується на значущості розділу «Фонетика і графіка» в системі вивчення «Української мови» як шкільного предмету та формуванні навичок грамотного письма у молодших школярів із порушеннями писемного мовлення. Визначено основні орфоепічні та фонетико-графічні уміння, які мають опанувати молодші школярі у початковій школі. Підкреслено важливість проведення своєчасної діагностики відповідних знань, умінь та навичок, а також правильної організації корекційного навчання, спрямованого на опанування учнями початкових знань, умінь та навичок з фонетики та графіки. ua
dc.description.abstract В статье освещены особенности усвоения фонетико-графических умений младшими школьниками с нарушениями речевого развития. Проанализирована типология и механизмы фонетико-графических ошибок, допускаемых учениками во время различных видов письма. Отмечено, что основными причинами их возникновения является нарушение слухо- произносительной дифференциации фонем в устной речи, несформированность звуко-буквенных ассоциаций, незнание фонетико-графических правил, а также недостаточная автоматизация соответствующих навыков. Отмечается значимость раздела «Фонетика и графика» в системе изучения «Украинского языка» как школьного предмета и в формировании навыков грамотного письма у младших школьников с нарушениями письменной речи. Определены основные орфоэпические и фонетико-графические умения, которыми должны овладеть младшие школьники в начальной школе. Подчеркнута важность проведения своевременной диагностики соответствующих знаний, умений и навыков, а также правильной организации коррекционного обучения, направленного на овладение учащимися начальных знаний, умений и навыков по фонетике и графике. ua
dc.description.abstract The article tells phonetic features of mastering and graphic skills pupils with impaired speech development. Analyzes the typology and mechanisms phonetic and graphic errors made by the pupils in the different types of writing. It is noted that the main reasons for their occurrence is deaf-spoken differentiation of phonemes in speech, aborted the letter sound associations, phonetic and graphic ignorance rules and the lack of appropriate automation skills. Emphasized on the significance of the section "Phonetics and graphics" in the system of studying "Ukrainian language" as a school subject and competent in the skills of writing in primary school children with disorders of writing. The main pronouncing phonetic and graphic skills, having pupils learn in elementary school. Emphasized the importance of early diagnosis of relevant knowledge and skills, and proper organization of correctional education aimed at elementary children master the knowledge and skills of phonetics and graphics. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject фонетика ua
dc.subject графіка ua
dc.subject писемне мовлення ua
dc.subject фонетико-графічні уміння ua
dc.subject дисграфія ua
dc.subject фонетико-графічні помилки ua
dc.subject орфограма ua
dc.subject орфографічна пильність ua
dc.subject графика ua
dc.subject письменная речь ua
dc.subject фонетико-графические умения ua
dc.subject дисграфия ua
dc.subject фонетико- графические ошибки ua
dc.subject орфограмма ua
dc.subject орфографическая зоркость ua
dc.subject phonetics ua
dc.subject graphics ua
dc.subject writing ua
dc.subject phonetic and graphic skills ua
dc.subject dysgraphia ua
dc.subject phonetic and graphical errors orfohrama ua
dc.subject spelling vigilance ua
dc.subject.classification 376 ua
dc.title Особливості опанування основ фонетики та графіки молодшими школярами із порушеннями мовленнєвого розвитку ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics