Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Розвиток просторового орієнтування в учнів з інтелектуальними порушеннями в умовах інклюзивної освіти

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Омельянович, І. М.
dc.date.accessioned 2017-11-21T08:18:33Z
dc.date.available 2017-11-21T08:18:33Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Омельянович, І. М. Розвиток просторового орієнтування в учнів з інтелектуальними порушеннями в умовах інклюзивної освіти / І. М. Омельянович // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 32. Ч. 2. - С. 32-36. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16563
dc.description.abstract В статті розглядається питання навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах інклюзивної освіти. Зазначено, що освітній процес потребує відповідного програмно-методичного забезпечення. Розвиток просторового орієнтування у дітей означеної категорії є важливою складовою тих вмінь, що забезпечують успішність усвідомленого засвоєння шкільних знань. Сприймання простору дає дитині можливість орієнтуватися в навколишньому середовищі, створює об’єктивне і правильне уявлення про нього. Просторові характеристики предметів та явищ, напрямків простору, просторових відношень універсальні за своїм застосуванням, необхідні для опису багатьох явищ і подій оточуючого світу. Обгрунтовано, що просторове орієнтування включає такі компоненти як форма, розмір, величина, напрямки, положення в просторі, віддаленість. Визначено, що орієнтування в просторі передбачає орієнтування у власному тілі, напрямках простору, просторових ознаках предметів, відношеннях між предметами, у двохмірному просторі (на площині аркуша паперу). Наголошено на необхідності вербального позначення просторових характеристик та відношень. ua
dc.description.abstract В статье рассматривается проблема воспитания и обучения детей с интеллектуальными нарушениями в условиях инклюзивного образования. Отмечено, что образовательный процесс требует определённого программно-методического обеспечения. Развитие пространственного ориентирования у детей этой категории есть важной составляющей тех умений, которые обеспечивают успешность усвоения школьных знаний. Восприятие пространства даёт ребёнку возможность ориентироваться в окружающей действительности, создаёт обьективное и правильное представление о ней. Пространственные характеристики предметов и явлений, направлений пространства, пространственных отношений универсальные и необходимые для описания многих событий и явлений окружающего мира. Доказано, что пространственное ориентирование включает такие компоненты как форма, размер, величина, направление, положение в пространстве, удалённость. Определено, что ориентирование в пространстве предполагает ориентацию в собственном теле, направлениях пространства, пространственных признаках предметов, отношениях между предметами, в двухмерном пространстве (на плоскости листа бумаги). Акцентировано внимание на необходимости вербального обозначения пространственных характеристик и отношений. ua
dc.description.abstract The paper considers the issue of training and development of children with intellectual disabilities in the context of inclusive education. It points out that the educational process requires the appropriate curricula and methodologies. The development of spatial orientation in children of the abovementioned categories is an important element of skills that ensures successful conscious acquisition of school knowledge. Perception of space allows a child to navigate in the environment; it forms an objective and correct understanding of the space. Spatial characteristics of objects and phenomena, directions, spatial relationships are universal in their application, and are necessary to describe many phenomena and events of the surrounding world. It is quite natural that the spatial orientation includes such components as shape, size, magnitude, direction, position, and distance. It is determined that the spatial orientation covers the body altitude, spatial directions, space features of objects, relations between objects in the two-dimensional space (on a flat paper surface). The author points out the relevance of verbal designations of spatial characteristics and relationships. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject корекційна освіта ua
dc.subject діти з інтелектуальними порушеннями ua
dc.subject просторове орієнтування ua
dc.subject просторові відношення і характеристики ua
dc.subject коррекционное образование ua
dc.subject дети с интеллектуальными нарушениями ua
dc.subject пространственное ориентирование ua
dc.subject пространственные отношения и характеристики ua
dc.subject correctional education ua
dc.subject children with intellectual disabilities ua
dc.subject spatial orientation ua
dc.subject spatial relations and characteristics ua
dc.subject.classification 376 ua
dc.title Розвиток просторового орієнтування в учнів з інтелектуальними порушеннями в умовах інклюзивної освіти ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics