Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Психолого-педагогічні умови реалізації державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з тяжкими порушеннями мовлення

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Сак, Т. В.
dc.date.accessioned 2017-11-14T11:52:53Z
dc.date.available 2017-11-14T11:52:53Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Сак, Т. В. Психолого-педагогічні умови реалізації державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з тяжкими порушеннями мовлення / Т. В. Сак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 29. - С. 239-244. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16491
dc.description.abstract У статті представлено особливості нового Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей з тяжкими порушеннями мовлення, що ґрунтується на особистісно орієнтованому і компетентнісному підходах, який доповнюється життєвою компетентністю; описано мету та завдання, пов’язані з компенсацією порушень мовленнєвого розвитку та створення умов для формування навичок вільної комунікації, що сприятиме безбар’єрному включенню школярів з тяжкими порушеннями мовлення до суспільного життя. Визначено психолого-педагогічні умови формуванням узагальнених способів дії: комунікативних, особистісних, пізнавальних, регуляційних. Розкрито особливості формування узагальнених способів дій, пов’язаних із проявами загальних і специфічних закономірностей дизонтогенетичного розвитку при тяжких порушеннях мовлення. Окреслено подальший напрямок дослідження проблеми, що полягатиме у розробленні психолого-педагогічних механізмів реалізації узагальнених способів дії у змісті Навчальних програм, критеріях оцінювання навчальних досягнень, та навчально-дидактичному забезпеченні школярів з тяжкими порушеннями мовлення, загалом буде спрямований на реалізацію завдань, окреслених питанням реформування спеціальної освіти на найближчі роки. ua
dc.description.abstract В статье рассматриваются особенности Государственного стандарта начального общего образования для детей с особенностями в развитии, в том числе и с нарушениями речи, разработанный на личностно ориентированном и компетентносном подходах; выделены психологические условия, связанные с формированием обобщенных способов действия: коммуникативных, личностных, познавательных, регулятивных. Представлены особенности формирования обобщенных способов действия (связанных с проявлениями общих и специфических закономерностей дизонтогенетического развития при нарушениях речи). Определено дальнейшее направление изучения проблемы, которое предполагает разработку психолого-педагогических механизмов реализации обобщенных способов действия в содержании учебно-дидактического обеспечения учеников с нарушением речи. ua
dc.description.abstract The paper presents features of the new State standard primary education for children with special educational needs, including children with severe speech disorders, based on the learner-centered and competency approach; Psychological and pedagogical conditions for the general modes of action: communication, personality, cognitive, regulatory, The features for the general course of action related to the manifestation of the general and specific patterns of dyzontohenetychnoho with severe speech disorders. Outlined the future direction of research problems which consist in the development of psychological and educational mechanisms for implementing generalized modes of action in the matter of educational programs and educational and didactic support for students with severe speech disorders. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject особистісно орієнтований підхід ua
dc.subject компетентісний підхід ua
dc.subject життєва компетентність ua
dc.subject узагальнений спосіб ua
dc.subject особистісні ua
dc.subject пізнавальні ua
dc.subject регулятивні ua
dc.subject комунікативні узагальнені способи дії ua
dc.subject личностно ориентированный и компетентностный подходы ua
dc.subject обобщенный способ действия ua
dc.subject личностные ua
dc.subject познавательные ua
dc.subject регулятивные ua
dc.subject коммуникативные обобщенные способы действий ua
dc.subject personality and competence oriented approaches ua
dc.subject generalized mode of action ua
dc.subject personality ua
dc.subject cognitive ua
dc.subject regulatory ua
dc.subject communication generalized mode of action ua
dc.subject.classification 376 ua
dc.title Психолого-педагогічні умови реалізації державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з тяжкими порушеннями мовлення ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics