Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Характеристика особистісного профілю старшого дошкільника з системними порушеннями мовлення

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Мартиненко, І. В.
dc.date.accessioned 2017-11-13T09:21:09Z
dc.date.available 2017-11-13T09:21:09Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Мартиненко, І. В. Характеристика особистісного профілю старшого дошкільника з системними порушеннями мовлення / І. В. Мартиненко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 29. - С. 202-207. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16469
dc.description.abstract Стаття присвячена проблемі взаємовпливу особистості та комунікативної діяльності. Шляхом аналізу сучасних психологічних досліджень представлено характеристику особистісних якостей через призму комунікативної компетентності, комунікативного потенціалу особистості. Зазначено, що діти з системними порушеннями мовлення характеризуються особистісною незрілістю, залежністю від оточуючих, недостатністю емоційно-вольової та мотиваційної сфер. Аналіз даних констатувального дослідження дозволив виявити стан сформованості особистісних якостей дітей старшого дошкільного віку з системними порушеннями мовлення, що дало підстави для складання «Особистісного профілю дитини з системними порушеннями мовлення». Особистісний профіль містить 7 шкал у відповідності з полярними особистісними якостями: агресивність-миролюбство, тривожність - спокійність, конформізм - лідерство, відстороненість - залученість, стереотипність - креативність, індивідуалізм - співробітництво, ригідність - гнучкість. Зазначений профіль розроблений з метою комплексного оцінювання актуальних комунікативних можливостей дитини, комунікативних рис особистості зокрема, а також для відображення як сильних, так і проблемних зон комунікативної діяльності, зумовлених особистісними характеристиками. Описаний профіль дозволив також з’ясувати актуальні для дитини комунікативні труднощі базового рівня. ua
dc.description.abstract Статья посвящена взаимосвязи личности и коммуникативной деятельности. Путем анализа современных психологических исследований, представлена характеристика личностных качеств индивида через призму коммуникативной компетентности, коммуникативного потенциала личности. Отмечено, что дети с системными нарушениями речи характеризуются личностной незрелостью, зависимостью от окружающих, недостаточностью эмоционально-волевой и мотивационной сфер. Анализ данных констатирующего исследования позволил выявить состояние сформированности личностных качеств детей старшего дошкольного возраста с системными нарушениями речи, что дало основания для составления «личностного профиля ребенка с системными нарушениями речи». Личностный профиль содержит 7 шкал в соответствии с полярными личностными качествами: агрессивность - миролюбие, тревожность - спокойствие, конформизм - лидерство, отстраненность - вовлеченность, стереотипность - креативность, индивидуализм - сотрудничество, ригидность - гибкость. Указанный профиль разработан с целью комплексной оценки актуальных коммуникативных возможностей ребенка, коммуникативных качеств личности, а также для отображения как сильных, так и проблемных зон коммуникативной деятельности, обусловленных личностными характеристиками. Описанный профиль позволил также выявить актуальные для ребенка коммуникативные трудности базового уровня. ua
dc.description.abstract The article covers the matters of interdependence between the personality and communication activity. By the means of analysis of the contemporary psychological researches it presents description of the personality traits through the lens of communication competence and the personality’s communication potential. The author states that the children with system speech disorders suffer from personal immaturity, they are also dependent on the surrounding persons, experience insufficiency in the emotional-volitional and motivation areas. Ascertaining research data analysis allowed defining developmental level of personal traits of elder preschoolers with system speech disorders. Based on these results there has been developed a «Personal profile of a child with system speech disorders». The given personal profile includes 7 scales addressing polar personality traits: aggressiveness – peacefulness, tranquillity – anxiety, conformity – leadership, detachment – involvement, stereotypes – creativity, individualism – cooperation, and rigidity – flexibility. Presented profile was developed for the purpose of integral assessment of the child’s current communication abilities, in particular personal traits involved in communication, as well as in order to showcase both strengths and weaknesses in communication activity, caused by the personality issues. The given profile also allowed discovering current basic communication challenges faced by a child. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject особистісний профіль дитини ua
dc.subject особистісні якості ua
dc.subject особистість ua
dc.subject комунікативна діяльність ua
dc.subject системні порушення мовлення ua
dc.subject личностный профиль ребенка ua
dc.subject личностные качества ua
dc.subject личность ua
dc.subject коммуникативная деятельность ua
dc.subject системные нарушения речи ua
dc.subject personal profile of the child ua
dc.subject personal qualities ua
dc.subject personality ua
dc.subject communicative activity ua
dc.subject system speech disorders ua
dc.subject.classification 376 ua
dc.subject.classification 159.9 ua
dc.title Характеристика особистісного профілю старшого дошкільника з системними порушеннями мовлення ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics