Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Перспективно-превентивний підхід у роботі з молодшими школярами з порушеннями формування писемного мовлення

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Голуб, Н. М.
dc.date.accessioned 2017-11-08T08:04:49Z
dc.date.available 2017-11-08T08:04:49Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Голуб, Н. М. Перспективно-превентивний підхід у роботі з молодшими школярами з порушеннями формування писемного мовлення / Н. М. Голуб // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 29. - С. 33-38. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16382
dc.description.abstract У статті розглянуто проблему збільшення чисельності дітей із труднощами формування писемного мовлення, визначено фактори, що обумовлюють неуспішність молодших школярів в опануванні навичками читання та письма. У статті висвітлено сутність перспективно-превентивного підходу в роботі з учнями молодшого шкільного віку з порушеннями формування писемного мовлення (ПФПМ). Перспективний підхід має сприяти формуванню установки дитини з ПФПМ на позитивну динаміку щодо оволодіння нею навичками читання, письма та профілактику й подолання недоліків писемного мовлення. Превентивний підхід спрямований на попередження в учнів труднощів формування та порушень писемного мовлення. Для реалізації перспективно-превентивного підходу важливим є формування в учнів комплексу інваріантних дій та операцій, які стають стрижневими для опанування писемно-мовленнєвою діяльністю як формою мовленнєво-мисленнєво- мовної діяльності та як виду навчально-пізнавальної діяльності. ua
dc.description.abstract В статье указывается на проблему увеличения численности детей с трудностями формирования письменной речи и на те факторы, которые обуславливают неуспешность младших школьников в овладении навыками чтения и письма. Рассмотрена сущность перспективно-превентивного подхода в работе с младшими школьниками с нарушениями формирования письменной речи (НФПР). Перспективный подход способствует формированию установки ребенка с НФПР на положительные результаты в усвоении навыков чтения и письма, на предупреждение и преодоление нарушений письменной речи. Превентивный подход направлен на профилактику трудностей формирования и нарушений письменной речи. Для реализации перспективно-превентивного подхода важно формировать у учащихся комплекс инвариантных действий и операций, которые становятся ключевыми для овладения письменно-речевой деятельностью как формой рече-мыслительно-языковой деятельности и как вида учебно-познавательной деятельности. ua
dc.description.abstract The article examines the trend of augmentation of primary school children who master reading and writing with great difficulties, the factors that may cause these difficulties or disorders are analysed. The article discusses the essence of perspectivepreventive approach while working with primary school children with writing speech formation disorders. The perspective approach contributes to child’s anticipation of positive results in mastering reading and writing skills and in preventing and managing writing disorders. Preventive approach is aimed at preventing of difficulties and disorders of written language formation. Formation of a complex of invariant actions and operations in students which are key to mastering the writing and speech activity as a form of speech, cognitive and as a form of learning and cognitive activity is drastically important for implementation of perspective-preventive approach. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject порушення формування писемного мовлення ua
dc.subject перспективно-превентивний підхід ua
dc.subject учні молодшого шкільного віку ua
dc.subject нарушения формирования письменной речи ua
dc.subject перспективно-превентивный подход ua
dc.subject учащиеся младшего школьного возраста ua
dc.subject writing speech formation disorders ua
dc.subject perspective-preventive approach ua
dc.subject primary school children ua
dc.subject.classification 376 ua
dc.title Перспективно-превентивний підхід у роботі з молодшими школярами з порушеннями формування писемного мовлення ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics