Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Інклюзивна освіта : системний підхід

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Ашиток, Н. І.
dc.date.accessioned 2017-11-07T07:14:16Z
dc.date.available 2017-11-07T07:14:16Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Ашиток, Н. І. Інклюзивна освіта : системний підхід / Н. І. Ашиток // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : збірник наукових праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 29. - С. 11-16. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16359
dc.description.abstract В статті розглядаються деякі проблеми оновлення освіти на основі системних змін, що поширюються і на навчально-виховний процес. Обґрунтовано, що впровадження інклюзивної освіти у наш час фактично означає не існування нового різновиду освіти (і відповідно нового системного утворення), а зміну структурних компонентів у межах загальної і спеціальної освіти як окремих підсистем освіти загалом. Проаналізовано зміну структурних компонентів – навчальної інформації; засобів педагогічної комунікації; складу учнів та педагогів, функціональних компонентів. Зазначено, що ефективність навчально-виховного процесу залежить не лише від продуманості структурних і функціональних компонентів, а й удосконалення умов середовища, у якому він відбувається. Ефективність інтеграції дітей з особливостями психофізичними розвитку у систему загальної освіти залежить також від їх попередньої підготовки у родині або дошкільних закладах. ua
dc.description.abstract В статье рассматриваются некоторые проблемы обновления образования на основе системных изменений, которые распространяются и на учебно-воспитательный процесс. Обосновано, что становление инклюзивного образования в наше время означает не существование нового вида образования (и соответственно нового системного образования), а изменение структурных компонентов в пределах общего и специального образования как отдельных подсистем образования в целом. Проанализировано изменение структурных компонентов – учебной информации; средств педагогической коммуникации; состава учащихся и педагогов, функциональных компонентов. Отмечено, что эффективность учебно-воспитательного процесса зависит не только от продуманности структурных и функциональных компонентов, но и совершенствования условий среды, в которой он происходит. Эффективность интеграции детей с особенностями психофизического развития в систему общего образования зависит также от их предварительной подготовки в семье или дошкольных учреждениях. ua
dc.description.abstract This article discusses some problems updating education, which should be based on systematic changes that apply to the educational process. Proved that the implementation of inclusive education actually means not a new kind of education (and thus the formation of the new system), but the change the structural components within the general and special education as individual subsystems of education in general. Analyzed the change of structural components – educational information; means of pedagogical communication; of students and teachers, functional components. It is noted that the effectiveness of the educational process depends on the sophistication of the structural and functional components and environmental conditions in which it occurs. Effectiveness of the integration of children with special needs in general education system also depends on adequate prior training these people in the family or pre-school. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject педагогічний процес ua
dc.subject педагогічна система ua
dc.subject системний підхід ua
dc.subject педагогический процесс ua
dc.subject педагогическая система ua
dc.subject системный подход ua
dc.subject pedagogical process ua
dc.subject pedagogical system ua
dc.subject system approach ua
dc.subject.classification 376 ua
dc.title Інклюзивна освіта : системний підхід ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics