Випуск 7

 

Recent Submissions

 • Соколова, С. В. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011)
  У статті розкрито особливості навчальної екскурсії як одного з ефективних педагогічних методів у ході вивчення української мови як іноземної. Описано етапи роботи над лінгвістичним матеріалом навчальних екскурсій.
 • Волошина, В. В (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011)
  Статтю присвячено аналізу думок, досліджень В.О. Сухомлинського щодо ролі рідномовної книги в навчанні та вихованні підростаючого покоління. Описано коло проблем стосовно інтелектуального та повноцінного життя особистості. ...
 • Шевченко, Л. Л. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011)
  У статті аналізуються текстові засоби формування концепту «спасіння» у Новому Завіті. Проведене дослідження дає можливість з’ясувати смислове наповнення цього біблійного поняття.
 • Скрипник, Н. І. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011)
  В статті розглядаються різні трактування зв’язку мови й мислення з метою окреслення пунктів необхідних для когнітивного аналізу. Автор визначає основні положення та методологічні засади для когнітивного підходу до вивчення ...
 • Рудюк, Т. В. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011)
  Стаття присвячена основним аспектам інтерпретації поняття концепту та гендерної концептосфери у сучасному мовознавстві. Зокрема, проаналізовано концепти-лексеми з імпліцитним та експліцитним семемним складом, їхня ...
 • Мороз, О. А. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011)
  Виявлено особливості когнітивної синекдохи як типу переносного значення. З’ясовано механізми її репрезентації в романі В. Винниченка «Сонячна машина».
 • Кавець, Л. В. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011)
  У статті охарактеризовано лінгвокогнітивні чинники, які впливають на метафоричний динамізм. Установлено, що основними когнітивними процесами, які визначають метафоричний динамізм, є відчуття, сприймання, уява і мислення. ...
 • Заремська, І. М. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011)
  У статті аналізуються підходи до вивчення проблеми мовної картини світу як у вітчизняній, так і зарубіжній лінгвістичних традиціях. Крім того, розмежовуються поняття концептуальної, національно-мовної та мовної картин світу.
 • Гошовська, О. В. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011)
  Стаття присвячена виокремленню семантичного простору концепту віра. Здійснено спробу короткого огляду функціонування семантичного простору лексеми віра, який реалізується на парадигматичному, словотвірному та синтагматичному ...
 • Юлдашева, С. А. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011)
  У статті проаналізовано особливості синонімії на рівні словосполучень в українській правничій термінології, розглянуто типові помилки, пов’язані з функціонуванням термінологічних синонімів.
 • Шкіцька, І. Ю. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011)
  Стаття присвячена дослідженню оцінної лексики, що постає знаряддям здійснення мовленнєвого впливу. Проаналізовано засоби вираження загальнооцінних і частковооцінних значень у межах реалізації тактики підвищення значимості ...
 • Хомич, Т. Л. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011)
  Стаття є фрагментарним дослідженням особливостей семантики конотативно маркованих прикметників, які містять у своїх значеннєвих планах домінантний інтенсивно-параметричний складник, що здійснювалося на мовному матеріалі ...
 • Тищенко, Т. М. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011)
  У статті з’ясовано участь лексем іншомовного походження в номінаційних і ареалогічних процесах у східноподільських говірках; визначено найбільш відкриті до запозичень групи лексики; вказано на особливості засвоєння іншомовної ...
 • Сінкевич, Н. М. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011)
  У статті розглядаються особливості тлумачення певних груп слів, які відносяться до книжної лексики, аналізується зв'язок полісемантичності слів та їх стильової віднесеності.
 • Семеренко, Ганна Василівна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011)
  У статті проаналізовано структуру неологізмів Павла Тичини, охарактеризовано способи і засоби їх творення.
 • Семашко, Т. Ф. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011)
  Статтю присвячено дослідженню колоративів як мовних одиниць. Автор аналізує підходи до потрактування природи назв кольору, окреслює поняття основних та похідних кольоропозначень, з’ясовує спектр сполучуваності колоративів ...
 • Марчук, Л. М. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011)
  Градація набуває статусу функціонально-семантичної категорії за рахунок градаційної функції мови, навколо якої організовано градаційну лексику та граматичні засоби вираження градаційного значення. Вибір форми мовленнєвого ...
 • Макарець, Ю. С. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011)
  У статті проаналізовано функціонування перифразових найменувань у синтагматичному контексті. З’ясовано особливості уведення дистантних і контактних перифразових одиниць у синтаксичну структуру тексту.
 • Ляхова, О. В. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011)
  У статті розглянуто процес розширення значення похідного слова на матеріалі сучасної жаргонної лексики. Розкрито основні особливості деспеціалізації жаргонних одиниць, яка супроводжується розширенням семантики. Установлено, ...
 • Конєєва, О. О. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011)
  У статті проаналізовано лексико-семантичні особливості дієслів роз’єднання взаємодії. Розглянуто ядерні і периферійні значення в парадигматичній структурі дієслів.

View more