Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Взаємозв'язок фізичної підготовленості футбольних арбітрів з рівнем напруженості матчу

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Маніло, Ю. В.
dc.date.accessioned 2017-04-06T11:53:56Z
dc.date.available 2017-04-06T11:53:56Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Маніло Ю. В. Взаємозв'язок фізичної підготовленості футбольних арбітрів з рівнем напруженості матчу / Ю. В. Маніло // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [редкол. В. П. Андрущенко [та ін.]]. - Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 4 (47) . - С. 93-97 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13256
dc.description.abstract Стаття присвячена визначенню взаємозв’язків фізичної підготовки та перепідготовки футбольних арбітрів та шляхів їх вдосконалення для якісного проведення матчів та визначення важливості ролі футбольного арбітра, а також вплив фізичної підготовленості на рівень напруженості матчу. Розвиток футболу сьогодні неможливий без покращення якості арбітражу. Сучасний етап розвитку футболу спрямовує діяльність арбітрів в умовах значного підвищення фізичної й психічної напруги. Під час підготовки футбольних арбітрів, існують складнощі, пов’язані із їхнім фізичним станом. Фізичну підготовку арбітри здійснюють самостійно, маючи спеціально розроблені програми та за допомогою тренера з фізичної підготовки. Роль арбітра, якість арбітражу визначають тенденції розвитку футболу на сучасному етапі, коли різко зросли швидкості та інтенсивність ведення гри. Діюча система підготовки арбітрів в спорті загалом, і в футболі зокрема, є складним багатофакторним процесом, який включає мету, завдання, засоби, методи, організаційні форми, матеріально-технічні умови тощо. Визначення чинників, що впливають на ефективність арбітражу у футболі, дозволить суттєво покращити існуючу систему відбору та підготовки арбітрів. Також була розроблена шкала напруженості матчу для арбітрів різної кваліфікації, які були розподілені на три групи. Тому значно зросли вимоги до рівня фізичної, теоретичної та психологічної підготовленості арбітра. Ці обставини зумовлюють пошук нових шляхів удосконалення методики та принципів відбору та підготовки арбітрів та асистентів арбітрів. Концепція вдосконалення системи відбору арбітрів для проведення змагань з футболу визначає нові підходи в підготовці арбітрів, підвищенні їх професійного рівня. У зв’язку з цим особливе значення набуває правильне дозування фізичних навантажень, комплекс відновлювальних заходів, збалансоване харчування та ін. ua
dc.description.abstract Статья посвящена определению путей оптимизации подготовки и переподготовки футбольных арбитров, усовершенствованию физической подготовленности для качественного проведения матчей и определения важности роли футбольного арбитра, а также влияние физической подготовленности на уровень напряжённости матча. Также была разработана шкала напряжённости матча для арбитров разной квалификации, которые были распределены на три группы. ua
dc.description.abstract The article is sanctified to determination of intercommunications of physical preparation and retraining of football arbiters and ways of their perfection for quality realization of matches and determination of importance of role of football arbiter, and also influence of physical preparedness on the level of tension of match. Development of football is today impossible without the improvement of quality of arbitration. The modern stage of development of football directs activity of arbiters in the conditions of considerable increase of physical and psychical tension. During preparation of football arbiters, there are the complications related to their bodily condition. Physical preparation arbiters carry out independently, having the specially worked out programs and by means of trainer from physical preparation. The role of arbiter, quality of arbitration, determine progress of football trends on the modern stage, when speeds and intensity of conduct of game grew sharply. Operating system of preparation of arbiters in sport on the whole, and in football in particular, is a difficult multivariable process that includes an aim, task, facilities, methods, organizational forms, material and technical terms and others like that. Determination of factors that influence on efficiency of arbitration in football will allow substantially improving the existent system of selection and preparation of arbiters. Also there was the worked out scale of tension of match for the arbiters of different qualification, which were up-diffused on three groups. Therefore considerably requirements grew to the level of physical, theoretical and psychological preparedness of arbiter. These circumstances predetermine the search of new ways of improvement of methodology and principles of selection and preparation of arbiters and assistants of arbiters. Conception of perfection of the system of selection of arbiters for realization of competitions from football determines new approaches in preparation of arbiters, increase of them professional level. In this connection the special value acquires correct dosage of physical activities, complex of rehabilitation events, balanced feed and other ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject фізичний стан ua
dc.subject фізична підготовленість ua
dc.subject футбол ua
dc.subject футбольні арбітри ua
dc.subject футбольні матчі ua
dc.subject напруженість матчу ua
dc.subject physical condition ua
dc.subject physical training ua
dc.subject football ua
dc.subject football referees ua
dc.subject football matches ua
dc.subject the tension of the match ua
dc.title Взаємозв'язок фізичної підготовленості футбольних арбітрів з рівнем напруженості матчу ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics