Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Оптимізація розумової працездатності студентів у тижневому навчальному циклі

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Без`язичний, Б.І.
dc.date.accessioned 2017-04-05T12:50:15Z
dc.date.available 2017-04-05T12:50:15Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Без`язичний Б. І. Оптимізація розумової працездатності студентів у тижневому навчальному циклі / Б. І. Без`язичний // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 3 (58). – C. 20-23 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13235
dc.description.abstract Метою статті є визначення ефективного розподілу двох занять з фізичного виховання студентів в тижневому навчальному циклі. Раціональний розподіл занять з фізичного виховання в тижневому учбовому розкладі представляється актуальним для підвищення функціональних можливостей і рівня фізичної підготовленості студентів, а також для створення умов, що забезпечують підтримку високого рівня їх працездатності в учбово-трудовій діяльності. В результаті проведених досліджень автором виявлено, що у другій половині учбового тижня, коли розумова працездатність студентів знижується, використання занять з фізичного виховання з малими і середніми навантаженнями істотно стимулює підвищення її рівня. Використання двох занять з середніми навантаженнями при будь-яких інтервалах забезпечує найвищий рівень розумової працездатності студентів протягом всього тижневого учбового циклу. Близький до цього ефект досягається при використанні в заняттях в першій половині тижня середніх і в другій – малих навантажень. Автор на підставі проведених досліджень відзначає, що використання в учбовому тижні двох занять з великими навантаженнями не виправдано, тому що приводить до істотного обмеження учбово-трудових можливостей студентів. ua
dc.description.abstract Целью статьи является определение эффективного распределения двух занятий по физическому воспитанию студентов в недельном учебном цикле. Рациональное распределение занятий по физическому воспитанию в недельном учебном расписании представляется актуальным для повышения функциональных возможностей и уровня физической подготовленности студентов, а также для создания условий, которые обеспечивают поддержку высокого уровня их трудоспособности в учебно-трудовой деятельности. В результате проведенных исследований автором выявлено, что во второй половине учебной недели, когда умственная трудоспособность студентов снижается, использование занятий по физическому воспитанию с малыми и средними нагрузками существенным образом стимулирует повышение ее уровня. Использование двух занятий со средними нагрузками при любых интервалах обеспечивает наивысший уровень умственной трудоспособности студентов на протяжении всего недельного учебного цикла. Близкий к этому эффект достигается при использовании в занятиях в первой половине недели средних и во второй – малых нагрузок. Автор на основании проведенных исследований отмечает, что использование в учебной неделе двух занятий с большими нагрузками не оправдано, потому что приводит к существенному ограничению учебно-трудовых возможностей студентов. ua
dc.description.abstract The purpose of article is definition of effective distribution of two classes in physical training of students in a week educational cycle. Rational distribution of classes in physical training in the week educational schedule is represented actual for increase of functionality and level of physical fitness of students, and also for creation of conditions which provide support of high level of their working capacity in educational work. As a result of the conducted researches by the author it is revealed that use of classes in physical training with small and average loadings essentially stimulates increase of its level in the second half of educational week when intellectual working ability of students decreases. Use of two occupations with average loadings at any intervals provides the highest level of intellectual working ability of students throughout all week educational cycle. The effect, close to it, is reached when using in occupations in the first half of week of averages and in the second – small loadings.The author on the basis of the conducted researches notes that use in educational week of two occupations with big loadings isn't justified because leads to essential restriction of educational and labor opportunities of students. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject фізичні навантаження ua
dc.subject працездатність студентів ua
dc.subject засоби фізичного виховання ua
dc.subject физические нагрузки ua
dc.subject работоспособность студентов ua
dc.subject средства физического воспитания ua
dc.subject physical loadings ua
dc.subject capacity of students ua
dc.subject tool of physical education ua
dc.title Оптимізація розумової працездатності студентів у тижневому навчальному циклі ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics