Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Формування готовності майбутнього практичного психолога до здійснення професійної діяльності

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Середюк, Тетяна Володимирівна
dc.date.accessioned 2017-04-04T07:23:47Z
dc.date.available 2017-04-04T07:23:47Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Середюк Т. В. Формування готовності майбутнього практичного психолога до здійснення професійної діяльності / Т. В. Середюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - Серія 12 : Психологічні науки, Вип. 3 (48). - С. 231-238 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13165
dc.description.abstract В статті досліджується проблема орієнтації особистості на професійну діяльність. ЇЇ сутність полягає у створенні суспільством відповідних умов для підготовки особистості до свідомого прийняття рішення щодо вибору майбутнього виду професійної діяльності, усвідомлення себе суб'єктом конкретної професійної діяльності та порівняння своїх можливостей з психологічними вимогами професії до фахівця, усвідомлення своєї відповідальності за успішне виконання діяльності та реалізацію своїх здібностей, саморегуляцію поведінки, спрямованої на досягнення позитивного результату. В статі акцентується увага на тому, що серед великої кількості професійно значущих якостей у процесі підготовки майбутніх практичних психологів до професійної діяльності перевага має бути надана, в першу чергу, системі професійно необхідних якостей. Крім цього, майбутній фахівець має досконало володіти системою знань з психології; всіма сферами діяльності практичного психолога взагалі - уміння проводити психодіагностику і психокорекцію, умінням психоконсультування, вмінням використовувати у своїй діяльності індивідуальний підхід до кожної особистості. Таким чином, майбутні практичні психологи ще в період навчання повинні вивчати практичний передовий досвід психологічного процесу, формувати свою професійну майстерність та здійснювати роботу щодо самовдосконалення. ua
dc.description.abstract В статье исследуется проблема ориентации личности на профессиональную деятельность. Ее сущность заключается в создании обществом соответствующих условий для подготовки личности к сознательному принятия решения относительно выбора будущего вида профессиональной деятельности, осознание себя субъектом конкретной профессиональной деятельности и сравнение своих возможностей с психологическими требованиями профессии к специалисту, осознание своей ответственности за успешное выполнение деятельности и реализацию своих способностей, саморегуляцию поведения, направленного на достижение положительного результата. В статье акцентируется внимание на том, что среди большого количества профессионально значимых качеств в процессе подготовки будущих практических психологов к профессиональной деятельности преимущество должно быть предоставлено, в первую очередь, система профессионально необходимых качеств. Кроме этого, будущий специалист должен в совершенстве владеть системой знаний по психологии; всеми сферами деятельности практического психолога вообще - умение проводить психодиагностику и психокоррекции, умением психоконсультирование, умением использовать в своей деятельности индивидуальный подход к каждой личности. Таким образом, будущие практические психологи еще в период обучения должны изучать практический передовой опыт психологического процесса, формировать свое профессиональное мастерство и осуществлять работу по самосовершенствованию. ua
dc.description.abstract This paper examines the problem of individual’s orientation for professional activities. Its aim is to create by the society relevant conditions for preparation of an individual for conscious decision on the choice of the future professional activity, awareness of himself/herself as a subject of a specific professional activity and comparison of his/her own capabilities with psychological demand of the profession, applied before a specialist, and awareness of personal responsibility for successful implementation and realization abilities, self-regulation of behavior, aimed at positive outcome. In the article the attention is paid to the fact that the system of qualities necessary for profession should be preferred among the huge number of professionally necessary qualities during the process of preparation of future applied psychologists. Moreover, the future specialist has to master psychology knowledge-based system perfectly, all fields of activities of applied psychologist in general – ability to perform psychodiagnostics and psychocorrection, psycho consultation ability, ability of usage of individual approach towards each person in his/her activity. Thus, future applied psychologists should explore the best practices of the psychological process in the period of study, develop their professional skills and carry out work on selfimprovement. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject професія ua
dc.subject готовність до здійснення професійної діяльності ua
dc.subject професійна діяльність ua
dc.subject профессия ua
dc.subject готовность к осуществлению профессиональной деятельности ua
dc.subject профессиональная деятельность ua
dc.subject profession ua
dc.subject commitment to professional activities ua
dc.subject professional activities ua
dc.subject.classification 378.011.3 – 051:159.9]:331.546 ua
dc.title Формування готовності майбутнього практичного психолога до здійснення професійної діяльності ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics