Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Освіта як системний чинник формування екологічної культури майбутніх вчителів

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Науменко, Григорій Григорійович
dc.date.accessioned 2011-11-01T10:19:14Z
dc.date.available 2011-11-01T10:19:14Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Науменко, Григорій Григорійович. Освіта як системний чинник формування екологічної культури майбутніх вчителів : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Г. Г. Науменко ; наук. кер. М. І. Хилько ; Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/121
dc.description.abstract Досліджена сутність, ґенеза, основні виміри та світоглядний сенс екологічної культури як суспільного феномену. Екологічна культура майбутніх учителів як процес і результат формування екологічної свідомості особистості, що відображає нерозривну єдність між сукупністю знань, уявлень про природу, емоційно-почуттєвого і ціннісного відношення до неї (внутрішня культура) і відповідних умінь, навичок, потреб взаємодії (зовнішня культура), заснований на гармонізації взаємозв’язків у системі „природа – людина”. Обґрунтовано необхідність та зміст інституалізації екологічної освіти в Україні. Узагальнено, що екологічна освіта та екологічні знання є базовими компонентами формування екологічної культури майбутніх вчителів, але стан екологічної компетентності майбутніх вчителів викликає занепокоєння. Виявлено значну розбіжність між широтою знань і глибиною їх засвоєння, оскільки вони не перейшли у переконання – основу високої екологічної свідомості. Обґрунтовано, що екодіяльність є стрижневим елементом здобуття екоосвіти і формування екопереконань. Визначені чинники, які негативно впливають на цей процес. ru_RU
dc.description.abstract Sense, genesis, main ranging and outlook of ecological culture as social phenomenon are analyzed. Ecological culture of future teachers is analyzed as a process and result of personality ecological comprehension formation that show the accord of knowledge, prefigurations about nature, emotional-sensitive and appraising attitude to the nature (internal culture) and appropriate competence, needs of interaction (external culture) based on harmonization of interactions in „nature-human” system. Necessity and sense of ecological education institualisation in Ukraine is proved. It is generalized that ecological education and ecological knowledge are the core components of future teachers ecological culture, but the present state of future teachers ecological competence make us anxious. Considerable gap between amplitude of knowledge and deeps of their apperceive was ostended – because they didn't become the creed that is the basis of high ecological comprehension. It is proved that eco-activity is the core element of the eco-education and eco-creed formation. The factors that destructively impact on this process are defined. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова ru_RU
dc.subject культура ru_RU
dc.subject екологічна культура майбутніх вчителів ru_RU
dc.subject інституалізація екологічної освіти ru_RU
dc.subject екологічні переконання ru_RU
dc.subject екологічні цінності ru_RU
dc.subject екодіяльність ru_RU
dc.subject culture ru_RU
dc.subject future teachers ecological culture ru_RU
dc.subject ecological education instutialisation ru_RU
dc.subject ecological creed ru_RU
dc.subject ecological values ru_RU
dc.subject eco-activity ru_RU
dc.subject.classification 37.504.03 ru_RU
dc.title Освіта як системний чинник формування екологічної культури майбутніх вчителів ru_RU
dc.title.alternative Education as a system factor of future teachers ecological culture formation
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics