Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Теоретичні підходи до визначення стадій професійного становлення майбутнього фахівця

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Неїжпапа, Л. С.
dc.date.accessioned 2016-10-27T12:55:22Z
dc.date.available 2016-10-27T12:55:22Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Неїжпапа, Л. С. Теоретичні підходи до визначення стадій професійного становлення майбутнього фахівця / Л. С. Неїжпапа // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка : збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 21. - С. 61-67 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11619
dc.description.abstract У статті на основі аналізу психолого-педагогічної літератури розкрито сутність проблеми професійногостановлення майбутнього фахівцяяк тривалого процесу розвитку особистості від початку формування професійних намірів до повної реалізації себе в професійній діяльності.Обґрунтовано, що процес професійного становлення особистості є багатоплановим, динамічним і містить декілька стадій.Визначено різні класифікації стадій професійного становлення майбутнього фахівця та доведено, що перехід від однієї стадії до іншої ініціюється змінами соціальної ситуації, перебудовою провідної діяльності, що призводить до професійного розвитку особистості, формуванню професійно обумовлених психологічних новоутворень та є основною детермінантою професійного самовизначення майбутнього фахівця. Охарактеризовано комплекс навчальних і соціально-виховних завдань, які дозволяють забезпечити досягнення мети професійного становлення майбутніх соціальних педагогів. ua
dc.description.abstract В статье на основе анализа психолого-педагогической литературы раскрыта сущность проблемы профессионального становления будущего специалиста как длительный процесс развития личности от начала формирования профессиональных намерений до полной реализации себя в профессиональной деятельности. Обосновано, что процесс профессионального становления личности является многоплановым, динамичным и содержит несколько стадий. Определены различные классификации стадий профессионального становления будущего специалиста и доказано, что переход от одной стадии к другой инициируется изменениями социальной ситуации, сменой ведущей деятельности, что приводит к профессиональному развитию личности, формированию профессионально обусловленных психологических образований и является основной детерминантой профессионального самоопределения будущего специалиста. Охарактеризовано комплекс учебных и социально-воспитательных заданий, которые позволяют обеспечить достижение цели профессионального становления будущих социальных педагогов. ua
dc.description.abstract In the article on the basis of analysis of psychological and pedagogical literature reveals the essence of the problem of professional formation of the future specialist as a long process of personal development from the beginning of the formation of professional intentions to full self-realization in professional activity. It is proved that the process of professional formation of personality is multifaceted, dynamic and contains several stages. Defined various classifications of the stages of professional formation of the future specialist and proved that the transition from one stage to another is triggered by changes the social situation, the restructuring of a leading activity that leads to professional development of personality, formation of occupationally related psychological neoplasms and is the main determinant of professional identity of future specialist. Characterized by the complex educational and socio-educational tasks, which allow you to achieve the goal of professional formation of future social workers. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject професійна становлення особистості ua
dc.subject стадії професійного становлення особистості ua
dc.subject професійне становлення майбутнього фахівця ua
dc.subject профессиональное становление личности ua
dc.subject стадии профессионального становления личности ua
dc.subject профессиональное становление будущего специалиста ua
dc.subject professional formation of the personality ua
dc.subject stage of professional formation of personality ua
dc.subject professional formation ua
dc.subject.classification 378.016:37.013.42 ua
dc.title Теоретичні підходи до визначення стадій професійного становлення майбутнього фахівця ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics