Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Обґрунтування тестів і нормативів системи поточного контролю фізичної підготовленості і здоров’я учнів середнього шкільного віку

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Боднар, Іванна
dc.date.accessioned 2016-08-23T12:52:55Z
dc.date.available 2016-08-23T12:52:55Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Боднар Іванна Обґрунтування тестів і нормативів системи поточного контролю фізичної підготовленості і здоров’я учнів середнього шкільного віку / Іванна Боднар // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт /” 36. Наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Випуск 10 (65)15. – С.31-35 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11025
dc.description.abstract Існуюча система тестування фізичної підготовленості недосконала. Недиференційовані нормативи є необ’єктивними і знижують вмотивованість учнів до занять з фізичного виховання. Обґрунтовано нову безпечну, доступну, індивідуалізовану, економічну систему поточного тестування фізичної підготовленості і здоров’я учнів середнього шкільного віку. Вона передбачає складання 9-ти тестових вправ, що охоплюють основні м’язові групи і діагностують усі основні фізичні якості і включає обчислення 3-х індексів. Система тестів і нормативів дозволяє дотичне оцінити рівень здоров’я і встановити спрямування занять для досягнення оптимального стану фізичної підготовленості, соматичного здоров’я. Розроблено 12-бальну шкалу для поточного оцінювання рівня фізичної підготовленості і здоров’я учнів. ua
dc.description.abstract Существующая система тестирования физической подготовленности является несовершенной. Существующая система тестирования физической подготовленности требует усовершенствования. Недифференцированные нормативы являются необъективными и снижают мотивированность учеников к занятиям по физическому воспитанию. Обоснована новая безопасную, доступную, индивидуализированную, экономическую систему текущего тестирования физической подготовленности и здоровья учеников среднего школьного возраста. Она предусматривает составление 9-ти тестовых упражнений, охватывающих основные мышечные группы и диагностируют все основные физические качества и включает вычисление 3-х индексов. Система тестов и нормативов позволяет косвенно оценить уровень здоровья и установить направление занятий для достижения оптимального состояния физической подготовленности, соматического здоровья. Разработана 12-балльную шкалу для текущего оценивания уровня физической подготовленности и здоровья учащихся. ua
dc.description.abstract The existing system of physical fitness test is imperfect.. Undifferentiated regulations are biased and reduce the motivation of students to physical education classes. Grounded new safe, affordable, individualized, current economic system test of physical fitness and health of pupils of secondary school. It provides a compilation of 9 testing exercises covering the main muscle groups and diagnose all main physical qualities calculation and includes 3 indices. The system allows tests and standards tangentially assess the level of health and orientation sessions set to achieve an optimal state of physical fitness, physical health. Developed a 12-point scale for evaluating the current level of physical fitness and health of pupils. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject физическое воспитание ua
dc.subject физическая культура ua
dc.subject физическая подготовленность ua
dc.subject physical fitness ua
dc.subject physical education ua
dc.subject health ua
dc.title Обґрунтування тестів і нормативів системи поточного контролю фізичної підготовленості і здоров’я учнів середнього шкільного віку ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics