Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Акцентологічний аспект в етимологічних студіях

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Задорожний, В. Б.
dc.date.accessioned 2016-06-24T09:50:46Z
dc.date.available 2016-06-24T09:50:46Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Задорожний В. Б. Акцентологічний аспект в етимологічних студіях [Текст] / В. Б. Задорожний // Система і структура східнослов'янських мов : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 9. - С. 9-15 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10696
dc.description.abstract Стаття являє собою спробу показати, як аналіз акцентних процесів, що відбуваються (чи відбувалися) в системі українського дієслова, може стати допоміжним і навіть визначальним фактором в етимологічних дослідженнях. Конкретному етимологічному аналізу підлягають у статті слова обідати і снідати, що мають етимологічно єдиний корінь, однак визначальним для дослідження є пошук нової методології. Семантико-словотвірний аналіз дієслів виявляє особливу продуктивність у зв’язку з їхньою видотвірною діяльністю, супроводжуваною, у свою чергу, закономірними акцентними змінами. ua
dc.description.abstract Статья представляет собой попытку показать, ка анализ акцентных процессов, происходящих (или тех, которые произошли) в системе украинского глагола, может стать вспомогательным и даже определяющим фактором в этимологических исследованиях. Конкретному этимологическому анализу подлежат в статье слова обідати и снідати, имеющие этимологически единый корень, однако определяющим для исследования является поиск новой методологии. Семантико-словообразовательный анализ глаголов обнаруживает особенную продуктивность в связи с их видообразовательной деятельностью, сопровождаемой, в свою очередь, закономерными акцентными изменениями. ua
dc.description.abstract The article is an attempt to show how an analysis of the accentual processes that are occurring (or have occurred) in the system of the Ukrainian verb might become a helpful and even a definitive aspect in etymological research. The article contains specific etymological analysis of the words обідати and снідати, which have, etymologically, a single radical, however, it’s the search for a new methodology that is definitive to the research. Semantic and word-formative analysis of the verbs is particularly productive in this case due to these verbs' speciation activity, followed by natural accentual changes. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.relation.ispartofseries Система і структура східнослов'янських мов;Випуск 9
dc.subject акцентні перетворення ua
dc.subject видові відношення ua
dc.subject доконаний / недоконаний вид ua
dc.subject наголос (кореневий, суфіксальний) ua
dc.subject словотвірний ланцюжок ua
dc.subject акцентные преобразования ua
dc.subject видовые отношения ua
dc.subject совершенный / несовершенный вид ua
dc.subject ударение (корневое, суффиксальное) ua
dc.subject словообразовательная цепочка ua
dc.subject accentual transformations ua
dc.subject aspectual correlation ua
dc.subject perfective / imperfective aspect ua
dc.subject accent (radical, suffixal) ua
dc.subject word-formative chain ua
dc.subject.classification 81 ua
dc.title Акцентологічний аспект в етимологічних студіях ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics