DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 25 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9640
Title: Навчання дорослих в системі безперервної освіти
Authors: Ревенчук, І. А.
Чуприна, А. С.
Шатовская, Т. Б.
Keywords: навчання дорослих
андрагогіка
безперервне навчання
особливості навчання дорослих
обучение взрослых
андрагогика
непрерывное обучение
особенности обучения взрослых
adult education
andragogy
lifelong learning
especially adult education
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Ревенчук І. А. Навчання дорослих в системі безперервної освіти / І. А. Ревенчук, А. С. Чуприна, Т. Б. Шатовская // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць. – Випуск 25 (35) / ред.кол. : Н.В.Гузій (відп. ред.). – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – С. 23-27.
Abstract: Необхідність підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації внесла корективи в розділи педагогіки, які орієнтуються на придбання знань, умінь і навичок, пов'язаних з розвитком і навчанням дорослих. У статті розглядається особливості навчання дорослих людей в системі безперервної освіти, а саме: поняття андрагогіки; описана структура безперервного навчання; комплекс теоретичних знань, що дозволяють зрозуміти феномен навчання дорослої людини, його мотивуючі чинники до навчання; сукупність принципів, що визначають успішність діяльності викладача-андрагога.
Необходимость подготовки, переподготовки и повышения квалификации внесла коррективы в разделы педагогики, которые ориентируются на приобретение знаний, умений и навыков, связанных с развитием и обучением взрослых.
A training programs, retraining programs and professional development made adjustments to the sections of pedagogy. It is focus on knowledge acquisition and skills with the adults development and their training. The article focuses on the features of training adults in continuing education, namely: the concept of andragogy; describes the structure of lifelong learning; complex theoretical knowledge for understanding the phenomenon of adult learning, their motivating factors for learning; a set of principles that determine the success of the teacher-andragogist.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9640
Appears in Collections:Випуск 25

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Revenchuk.pdf253 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.