DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 16 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9542
Title: Сучасний професійний профіль учителя рідної мови і літератури крізь призму зарубіжного досвіду
Authors: Базиль, Л. О.
Keywords: учитель мови і літератури
компетентність
професійний профіль учителя мови і літератури
учитель языка и литературы
ключевые компетентности
профессиональный профиль учителя языка и литературы
language and literature teacher
key competencies
professional profile of teachers of language and literature
Issue Date: 2012
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Базиль Л. О. Сучасний професійний профіль учителя рідної мови і літератури крізь призму зарубіжного досвіду / Л. О. Базиль // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць /Ред.кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). – Вип.16 (26). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – Спец. вип. – Літературно-мистецька освіта: традиції, новації, перспективи. – C. 10-15.
Abstract: У статті проаналізовано стан вирішення однієї із актуальних проблем освітньої політики зарубіжних держав, а саме: з‘ясування суті ключових компетентностей особистості фахівця з рідної мови і літератури. Інтерпретовано найбільш знакові підходи зарубіжних дослідників до с труктури професійного профілю фахівця з позицій компетентнісного підходу на основі використання відповідних термінів. Автором представлено власну позицію щодо професійного профілю вчителя-словесника на основі використання позитивного зарубіжного досвіду.
В статье проанализировано одну из актуальных проблем образовательной политики зарубежных государств, а именно: выяснение сущности ключевых компетенций в профессиональном профиле специалиста по родному языку и литературе. Интерпретировано наиболее знаковые подходы зарубежных исследователей к структуре профессионального профиля специалиста с позиций компетентностного подхода. Представлено авторскую позицию относительно профессионального профиля учителя-словесника на основе использования положительного зарубежного опыта.
The article analyzes one of the pressing problems of the educational policy of foreign countries, namely, finding the essence of core competencies in the professional profile of a specialist in language and literature. Interpreted by the most emblematic approaches to the structure of foreign researchers expert professional profile in terms of competence-based approach. Presented by the author's position relative to the professional profile of teachers, the teacher of literature on the basis of a positive foreign experience.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9542
Appears in Collections:Випуск 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bazil.pdf367.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.