DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет педагогіки та психології » Наукові праці Факультету педагогіки та психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9510
Title: Психолого-педагогічні умови інклюзивного навчання у ЗНЗ
Authors: Митник, Олександр Якович
Keywords: інклюзивна освіта
інклюзивне навчання
ситуація розмірковування
інтерактивний метод навчання
проблемно-пошуковий діалог
инклюзивное образование
инклюзивное обучение
ситуация рассуждения
интерактивный метод обучения
проблемно-поисковый диалог
inclusive education
inclusive training
interactive teaching method
problem-search dialog
situation of thinking
Issue Date: 2014
Publisher: НПУ імені М.П.Драгоманова
Citation: Митник О.Я. Психолого-педагогічні умови інклюзивного навчання у ЗНЗ //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – Вип. 26: збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – С. 152 – 156.
Series/Report no.: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія;19
Abstract: У статті розкрито зміст понять: «інклюзивна освіта», «інклюзивне навчання», «ситуація розмірковування»; презентовано психолого-педагогічні умови інклюзивного навчання у ЗНЗ та систему цільових орієнтирів, на основі яких будується навчально-виховний процес в інклюзивних класах; визначено позиції вчителя й учнів в інклюзивних класах, засоби їх взаємодії у навчально-виховному процесі. Значну увагу приділено психологічним механізмам розгортання ситуації розмірковування на уроці. Доведено необхідність розвитку поняттєвого, дивергентного мислення та мовлення дитини з метою досягнення успіху у соціумі. Охарактеризовано та систематизовано інтерактивні методи навчання. На прикладі роботи експериментальних навчальних закладів міста Києва доведено, що впровадження у навчально-виховний процес інклюзивних класів ситуацій розмірковування та успіху, інтерактивних методів навчання дало змогу позбавити дітей з особливими потребами певних психологічних проблем, а саме: відчуття незахищеності та тривоги. Діти стали прихильніше ставитися до оточуючих, зріс інтерес до навчальної діяльності, розвинулося мовлення, зросла пізнавальна активність, покращилися показники фізичного розвитку. Діти стали частіше спілкуватися з ровесниками, ініціювати акти спілкування та активно відповідати на пропозиції, набули якостей цікавих і привабливих для спілкування партнерів.
В статье раскрыто содержание понятий: «инклюзивное образование», «инклюзивное обучение», «ситуация рассуждения»; представлены психолого-педагогические условия инклюзивного обучения в ОУЗ и систему целевых ориентиров, на основе которых строится учебно-воспитательный процесс в инклюзивных классах; определены позиции учителя и учеников в инклюзивных классах, средства их взаимодействия в учебно-воспитательном процессе. Значительное внимание уделено психологическим механизмам развертывания ситуации рассуждения на уроке. Доказана необходимость развития понятийного, дивергентного мышления и речи ребенка с целью достижения успеха в социуме. Охарактеризованы и систематизированы интерактивные методы обучения. На примере работы экспериментальных учебных заведений города Киева доказано, что внедрение в учебно-воспитательный процесс инклюзивных классов ситуаций рассуждения и успеха, интерактивных методов обучения позволило избавить детей с особыми потребностями определенных психологических проблем, а именно: чувство незащищенности и тревоги. Дети стали более благосклонно относиться к окружающим, возрос интерес к учебной деятельности, развилось речи, выросла познавательная активность, улучшились показатели физического развития. Дети стали чаще общаться с ровесниками, инициировать акты общения и активно отвечать на предложения, получили качеств интересных и привлекательных для общения партнеров.
In the article the meaning of "inclusive education", "inclusive education", "pondering the situation"; presented psychological and pedagogical conditions of inclusive education at GSI and the system of targets on which is built the educational process in inclusive classrooms; defined the position of teacher and students in inclusive classrooms, means of interaction in the educational process. Special attention is paid to the psychological mechanism of deployment situations thinking in the classroom. The necessity of conceptual, divergent thinking and speech of the child to achieve success in society. Characterized systematized and interactive teaching methods. In the example of experimental schools of Kyiv proved that the implementation of the educational process inclusive classes reflection situations and success of interactive teaching methods made it possible to deprive children with special needs of certain psychological problems, namely insecurity and anxiety. The children were treated more favorably to others, increased interest in learning activities developed speech, increased cognitive activity, improved performance of physical development. Children were more likely to communicate with their peers, to initiate acts of communication and actively respond to the proposals become an interesting and attractive for communication partners.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9510
Appears in Collections:Наукові праці Факультету педагогіки та психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PSIHOLOGO-PEDAGOGІChNІ UMOVI ІNKLJuZIVNOGO NAVChANNJa U ZNZ.pdf325.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.