DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9456
Title: Професійна підготовка вчителів початкової освіти та формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету
Other Titles: Professional preparing primary education teachers and formation of professionally oriented foreign language learning environment at the university
Професиональная подготовка учителей начального образования и формирование профессионально ориентированной среды обучения в условиях университета
Authors: Петько, Людмила Василівна
Keywords: формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища
університет
початкова школа
майбутній учитель
діти
маніпулятивні технології
лестощі
іноземна мова
формирование профессионально ориентированной иноязычной среды обучения
университет
будущий учитель
начальная школа
дети
манипулятивные технологии
лесть
иностранный язык
formation of professionally oriented foreign language learning environment
university
primary school
future teacher
children
manipulation techniques
flattery
foreign language
Issue Date: 2016
Publisher: Умань : ФОП Жовтий
Citation: Петько Л.В. Професійна підготовка вчителів початкової освіти та формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету / Л.В. Петько // Інноваційні технології в організації виховної роботи у початковій школі: Тр. Всеукр. наук.-практ. семінару (10 лютого 2016 р.), Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С.72–76.Pet'ko L.V. Profesijna pidgotovka vchyteliv pochatkovoi' osvity ta formuvannja profesijno orijentovanogo inshomovnogo navchal'nogo seredovyshha v umovah universytetu [Professional preparing primary education teachers and formation of professionally oriented foreign language learning environment at the university] / L.V. Pet'ko // Innovacijni tehnologii' v organizacii' vyhovnoi' roboty u pochatkovij shkoli: Tr. Vseukr. nauk.-prakt. seminaru (10 ljutogo 2016 r.), Umans'kyj derzh. ped. un-t imeni Pavla Tychyny. – Uman' : FOP Zhovtyj, 2016. – S. 72–76.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Описується формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету у процесі підготовки майбутніх вчителій початкової школи шляхом ознайомлення їх із здатністю учнів до маніпулятивних дій за допомоги лестощів, навішування ярликів та ін.
Описывается формирование профессионально ориентированной иноязычной среды обучения в условиях университета в процессе подготовки будущих учителей начальной школы путем ознакомления их со способностью учеников к манипулятивным действиям с помощью лести, навешивания ярлыков и др.
The author describes the formation of professionally oriented foreign language teaching environment in the conditions of university in the future elementary school teachers’ preparing process in the way their ability to understanding of children’s manipulative actions as flattery, name calling and so on.
Description: 1. Петько Л.В. Підготовка майбутніх педагогів-вихователів до навчання іноземної мови дітей в дошкільних освітніх закладах / Л.В.Петько // Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 23. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – С. 111–115. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7450 2. Петько Л.В. Навчання дітей іноземної мови стартує у початковій школі (роздуми щодо проведення контрольних робіт МОНМС України з іноземної мови) / Л.В.Петько // Директор школи, ліцею, гімназії: всеукр. наук.-практ. журнал / засн. МОНмолодьспорту України, НАПН України, НПУ імені М.П.Драгоманова ; голов. ред. О.І. Виговська. – 2011. – № 4. – С. 97–100. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7884 3. Петько Л.В. Активізація творчого розвитку особистості учнів як фактор педагогічної майстерності вчителя іноземної мови / Л.В.Петько // Директор школи, ліцею, гімназії: всеукр. наук.-практ. журнал / засн. МОНмолодьспорту України, НАПН України, НПУ імені М.П.Драгоманова ; голов. ред. О.І. Виговська. – 2010. – № 2. – С. 99–103. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7840 4. Петько Л.В. Проблеми шкільного підручника з англійської мови / Л.В.Петько // Іноземні мови : наук.-метод. журн. / засн. Київський лінгвістичний університет і вид-во «Ленвіт» ; гол. ред. С.Ю.Ніколаєва. – К. : Вид-во «Ленвіт». – 2007. – № 3. – С. 14–15. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7881 5. Петько Л.В. ХІ Міжнародний дитячий конкурс з англійської мови «Good Luck!» / Л.В.Петько // Іноземні мови : наук.-метод. журн. / засн. Київський лінгвістичний університет і вид-во «Ленвіт» ; гол. ред. С.Ю.Ніколаєва. – К. : Вид-во «Ленвіт». – 2006. – № 4. – С. 62–64. 6. Петько Л.В. «GOOD LUCK!» – Х Міжнародний конкурс з англійської мови / Л.В.Петько // Іноземні мови : наук.-метод. журн. / засн. Київський лінгвістичний університет і вид-во «Ленвіт» ; гол. ред. С.Ю.Ніколаєва. – К. : Вид-во «Ленвіт». – 2005. – № 4. – С. 62–63. 7. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти [Електронний ресурс] / Постанова Кабінету Міністрів України № 266 від 29 квітня 2015 р. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п/paran11#n11 8. The Spider & The Fly [Web site]. – Award-winning English actress, Emilia Fox reads, Caldecott Honor picture book is illustrated by Tony DiTerlizzi , «The Spider & The Fly» (based on the beloved poem by Mary Howitt) for the UK children's show, Bookaboo.– Access mode : https://www.youtube.com/watch?v=Dd1tQLSYGrA 9. Preparing Teachers for a Changing World. What Teachers Should Learn and Be Able to Do / Ed. by Linda Darling-Hammond, John Bransford. – San Francisco: JOASSY BASS. A Willey Imprint, 2005. – 593 p. 10. Thompson Jessica. Manipulation, manipulation techniques, manipulative people, manipulative relationships / Jessica Thompson. − 2014. − May 9. – Access mode : http://jessicathompsonwrites.com/manipulation-techniques-used-manipulative-people/
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9456
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pet'ko LV, 2016.pdfтези конференції223.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.