DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет фізичного виховання, спорту і здоров'я » Наукові праці Факультету фізичного виховання, спорту і здоров'я »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9306
Title: Спорт як діяльність особистості
Authors: Завальнюк, Олена Валентинівна
Keywords: людина
суспільство
культура
діяльність
особистість
спорт
спортивне змагання
people
society
culture
activity
person
sport
sports competition
человек
общество
культура
деятельность
личность
спорт
спортивное соревнование
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво "Гілея"
Citation: Завальнюк О. В. Спорт як діяльність особистості / О. В. Завльнюк // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : Науковий вісник : Зб. наук. праць. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 86 (7). - С. 229-232.
Abstract: Спорт аналізується як особливий різновид змагальності в контексті буттєвості людини; підкреслюється роль спорту у формуванні особистості, а також у набутті нею особливого соціального статусу – статусу успішної людини; автор доводить, що міжособистісна взаємодія у сфері спорту орієнтує індивіда на гуманістичні моделі реального життя. Водночас спорт – це ще й сфера самовизначення, самоствердження, самоактуалізації особистості. Як багато- вимірний соціокультурний феномен він має великий моральний, світоглядний і соціально–культурний потенціал, що сприяє самореалізації особистості в сучасному розмаїтому й складному світі.
Sport is analyzed as a special kind of competition in the context of human–ness; emphasizes the role of sport in shaping the personality, as well as in the acquisition of a special social status – the status of a successful man; the author argues that interpersonal interaction in the field of sports orients the individual to humanistic model real life. Simultaneously sport – it is also the scope of self–determination, self-determination, self–actualization. As a multidimensional social and cultural phenomenon it has a great moral, ideological and socio–cultural potential, promotes self–identity in today’s diverse and complex world.
Спорт анализируется как особый вид состязательности в контексте бытийности человека; подчеркивается роль спорта в формировании личности, а также в приобретении ею особого социального статуса - статуса успешного человека; автор доказывает, что межличностное взаимодействие в сфере спорта ориентирует индивида на гуманистические модели реальной жизни. В то же время спорт - это еще и сфера самоопределения, самоутверждения, самоактуализации личности. Как многомерный социокультурный феномен он имеет большой моральный, мировоззренческий и социально-культурный потенциал, способствует самореализации личности в современном многообразном и сложном мире.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9306
Appears in Collections:Наукові праці Факультету фізичного виховання, спорту і здоров'я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zavalniuk.pdf326.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.