DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет менеджменту освіти та науки » Наукові праці Факультету менеджменту освіти та науки »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9257
Title: Сучасні теорії та моделі прийняття рішень в освітній політиці
Authors: Терепищий, Сергій Олександрович
Keywords: рішення
ефективність
освітня політика
модель
освітній менеджмент
“decision-making”
decision
“decision-making”
educational policy
model
educational
management
решение
образовательная политика
модель
образовательный менеджмент
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво "Гілея"
Citation: Терепищий С. О. Сучасні теорії та моделі прийняття рішень в освітній політиці / О. О. Терепищий // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : Науковий вісник : Зб. наук. праць. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 96 (5). - С. 334-339.
Abstract: Стаття присвячена розгляду загальних теорій прийняття рішень в контексті їх дієвості в сфері освітньої політики. Методологічна база дослідження визначається підходом, який спирається на принципи об'єктивності та цілісності. Зокрема, в роботі застосовано: метод історизму та герменевтики; діалектичний метод; метод системного аналізу; порівняльний метод. Базуючись на досвіді вітчизняних та іноземних дослідників в галузі освітнього менеджменту, автор показує вагоме значення ідей теорії управління та керівництва в завданні підготовки, здійснення та контролю виконання політичних рішень. Стаття логічно підходить до типових моделей пошуків вибору за допомогою семантичного аналізу та синтезу понять “модель”, “освітня політика” та “рішення”. Дослідження робить акцент на можливості певних теорій задовольнити потреби керівників в сфері освіти.
The article is devoted to the general theories of decision making in the context of their effectiveness in the field of educational policy. Methodological basis of research is defined approach that is based on the principles of objectivity and integrity. In particular, the paper used, the method of historicism and hermeneutics; dialectical method; method of system analysis; comparative method.
Статья посвящена рассмотрению общих теорий принятия решений в контексте их действенности в сфере образовательной политики. Методологическая база исследования определяется подходом, который опирается на принципы объективности и целостности. В частности, в работе применены: метод историзма и герменевтики; диалектический метод, метод системного анализа; сравнительный метод. Основываясь на опыте отечественных и зарубежных исследователей в области образовательного менеджмента, автор показывает большое значение идей теории управления и руководства в задании подготовки, осуществления и контроля выполнения политических решений. Статья логично подходит к типовых моделей поисков выбора с помощью семантического анализа и синтеза понятий "модель", "образовательная политика" и "решение". Исследование делает акцент на возможности определенных теорий удовлетворить потребности руководителей в сфере образования.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9257
ISSN: 2076-1554
Appears in Collections:Наукові праці Факультету менеджменту освіти та науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Terepyschyy.pdf369.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.