DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет фізичного виховання, спорту і здоров'я » Наукові праці Факультету фізичного виховання, спорту і здоров'я »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9244
Title: Особистість тренера як суб'єкта управлінської діяльності в сучасному спорті
Authors: Завальнюк, Олена Валентинівна
Keywords: людина
культура
фізична культура
спорт
тренер
управління
people
culture
physical culture
sport
coach
management
человек
культура
физическая культура
спорт
тренер
управление
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво "Гілея"
Citation: Завальнюк О. В. Особистість тренера як суб'єкта управлінської діяльності в сучасному спорті / О. В. Завальнюк // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : Науковий вісник : Зб. наук. праць. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 96 (5). - С. 311-315.
Abstract: Тренер у сучасному спорті, як правило, це – особистість непересічна. Його майстерність визначається не тільки досягненнями учнів, але й швидкістю і ступенем оволодіння ним різними уміннями, навичками, а також певними особистісними властивостями. Водночас професійна праця тренера ґрунтується на особливих технологіях організації та управління. І це стосується не тільки його фахової роботи в команді. Адже він має формувати індивідуальність кожного спортсмена як особистості, якій притаманні розмаїті індивідуальні фізичні й духовні властивості. З огляду на це особистість тренера як суб’єкта управлінської діяльності в системі спорту передбачає наявність у нього різних рис.
The coach in modern sport usually is – an outstanding personality. His skill is determined not only student achievement, but also the speed and degree of mastery of his various abilities, skills and certain personality characteristics. At the same time, professional labor coach based on specific technology organization and management. And this is not just his professional work as a team. After all, he has to form the individuality of each athlete as an individual, which are inherent in the various individual physical and spiritual properties. Given this identity of the coach as the subject of administrative activities in the sport involves the presence of a variety of features.
Тренер в современном спорте, как правило, это - личность незаурядная. Его мастерство определяется не только достижениями учеников, но и скоростью и степени овладения им различными умениями, навыками, а также определенными личностными свойствами. В то же время профессиональный труд тренера основывается на особых технологиях организации и управления. И это касается не только его профессиональной работы в команде. Ведь он должен формировать индивидуальность каждого спортсмена как личность, которой присущи разнообразные индивидуальные физические и духовные свойства. Учитывая это личность тренера как субъекта управленческой деятельности в системе спорта предполагает наличие у него различных черт.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9244
ISSN: 2076-1554
Appears in Collections:Наукові праці Факультету фізичного виховання, спорту і здоров'я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zavalniuk.pdf367.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.