DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9228
Title: Явище стратегічної культури в контексті європейських та євроатлантичних прагнень України
Authors: Лавриненко, Володимир Григорович
Джевіцькі, Артур
Keywords: стратегічна культура
політика безпеки
Україна
НАТО
Європейський Союз
інтеграція
національна ідентичність
стратегія
національні інтереси
військова сила
загрози
strategic culture
security policy
Ukraine
NATO
European Union
integration
national identity
strategy
national interests
military force
threats
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво "Гілея"
Citation: Лавриненко В. Г. Явище стратегічної культури в контексті європейських та євроатлантичних прагнень України / В. Г. Лавриненко, А. Джевіцькі // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : Науковий вісник : Зб. наук. праць. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 94 (3). - С. 331-339.
Abstract: У своїй статті автори розглядають питання євроатлантичних і європейських прагнень України через призму явища Стратегічної Культури України. Стратегічна Культура, що розуміється як комплекс поглядів і точок зору, вироблених даним народом у питанні застосування військової сили в міжнародних відносинах та способів сприйняття і подолання загроз, є одним з найважливіших чинників, визначаючих можливість досягнення державою цілей у політиці безпеки. Вона, поряд з явищем Могутності, є також центральним питанням теоретичних і практичних міркувань над сутністю функціонування держав в міжнародному середовищі. З урахуванням даного факту, автори піддають аналізу як саме явище української Стратегічної Культури, так і діагностують, якою мірою її непослідовність позначиться на можливості наближення України до членства в ЄС і НАТО, а також - в якій мірі інтеграційні процеси можуть впливати на зміну сприйняття українським народом і елітами явищ у сфері безпеки.
aspirations of Ukraine through the prism of the phenomenon of Strategic Culture of Ukraine. Strategic culture, understood as a set of views and opinions, developed by given people on the issue of the use of military force in international relations and ways of perceiving and overcoming threats is one of the most important factors determining the possibility of achieving goals by the state in security policy. This, along with the phenomenon of Power, is also a central issue of theoretical and practical reflection on the essence of functioning of states in their international environment. In view of this fact, authors analyzed phenomenon of Ukrainian Strategic Culture as well as diagnose the extent to which its inconsistency will affect the possibility of Ukraine's membership in the EU and NATO, as well as - the extent to which integration processes can affect the change of perception by Ukrainian people and the elites of the phenomena in the field of security.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9228
ISSN: 2076-1554
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lavrinenko.pdf431.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.