DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 116 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8786
Title: Професіограма фахівця з інформаційних технологій
Authors: Лубянова, О. В.
Keywords: професіограма
психограма
вміння
фахівець з інформаційних технологій
профессиограмма
психограмма
умения
специалист по информационным технологиям
job description
psychogram
skills
IT specialist
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Лубянова О. В. Професіограма фахівця з інформаційних технологій / О. В. Лубянова // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 116. - C. 148-154.
Abstract: У статті обґрунтовується необхідність укладання професіограми фахівця з інформаційних технологій відповідно до вимог виробництва. Розроблена професіограма фахівця з інформаційних технологій відображає навички, вміння та компетенції спеціаліста, до яких необхідно прагнути у процесі навчання у вищому технічному навчальному закладі. Вона дає можливість чітко уявити, яким має бути фахівець цієї галузі, відповідно розробити зміст, форми, методи та визначити найоптимальніші шляхи підготовки. Підвищення конкурентоспроможності випускника на світовому ринку праці має включати володіння іноземною мовою, що повинно допомагати спеціалісту реалізовувати різні аспекти професійної діяльності. Актуальність статті зумовлена недостатнім висвітленням цього питання у науковій літературі. Перспективою подальших наукових досліджень цієї тематики може бути теоретичне дослідження та практична розробка професіограми на матеріалі програми з акредитування програм комп’ютерних наук з урахуванням специфіки галузевих стандартів вищої освіти України та ширше впровадження в навчання інформаційних технологій у взаємозв’язку з більш детальною розробкою психограми.
В статье обосновывается необходимость составления профессиограммы специалиста по информационным технологиям в соответствии с требованиями производства. Разработанная профессиограмма специалиста по информационным технологиям отражает навыки, умения и компетенции специалиста, к которым необходимо стремиться в процессе обучения в высшем техническом учебном заведении. Она дает возможность четко представить, каким должен быть специалист этой области, в соответствии разработать содержание, формы, методы и определить оптимальные пути подготовки. Повышение конкурентоспособности выпускника на мировом рынке труда должно включать владение иностранным языком, что должно помогать специалисту реализовывать различные аспекты профессиональной деятельности. Актуальность данной статьи обусловлена недостаточным освещением этого вопроса в научной литературе. Перспективой дальнейших научных исследований данной тематики может быть теоретическое исследование и практическая разработка профессиограммы на материале программы по аккредитации программ компьютерных наук с учетом специфики отраслевых стандартов высшего образования Украины и широкое внедрение в обучение информационных технологий во взаимосвязи с более детальной разработкой психограммы.
The paper discusses the need to form IT specialist’s job description according to the requirements of professional activities. The designed job description of an IT specialist reflects the skills, abilities and competencies of a future specialist of the higher technical education. It allows you to visualize what an expert of the industry should be, in terms of it to develop the content, forms, methods and determine the optimal way of training. The increased competitiveness of graduates on the global job market should include a foreign language which should help a specialist to implement various aspects of professional activities. The relevance of this paper is due to lack of coverage of this issue in the scientific literature. The prospects for further researches of this subject can be theoretical research and practical development of the job description based on the materials of the criteria for accrediting computing programs as well as peculiarities of industrial standards of higher education in Ukraine and wider implementation of information technologies in the process of training as well as the further development of a psychogram.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8786
Appears in Collections:Випуск 116

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUBIANOVA.pdf286.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.