DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 116 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8778
Title: Динаміка рівнів готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі
Authors: Ковалькова, Т. О.
Keywords: готовність
психолог
технологія
готовность
психолог
технология
readiness
psychologist
technology
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Ковалькова Т. О. Динаміка рівнів готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі / Т. О. Ковалькова // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 116. - C. 102-107.
Abstract: У статті здійснено аналіз та оцінку результатів формувального експерименту з упровадження технології формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі. Автором розроблено спецкурс “Особливості професійної діяльності практичного психолога в авіаційній галузі”, який озброїв студентів ґрунтовними знаннями про особливості професійної діяльності практичного психолога в авіаційній галузі та сформував прикладні, фахово орієнтовані уміння з надання кваліфікованої психологічної допомоги авіаційному персоналу. Викладання цього спецкурсу було зорієнтоване на формування готовності майбутнього психолога до професійної діяльності в авіаційній галузі, складовими якої є особистісний, когнітивний, інтерактивний та рефлексивний (оцінний) компоненти. На цьому етапі дослідження в експериментальній групі встановлена позитивна динаміка сформованості рівнів готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі завдяки викладанню навчальних дисциплін циклу “За самостійним вибором ВНЗ”, впровадженню педагогічної технології та застосуванню експериментального спецкурсу.
В статье осуществлен анализ и оценка результатов формирующего эксперимента по внедрению технологии формирования готовности будущих психологов к профессиональной деятельности в авиационной отрасли. Автором разработан спецкурс “Особенности профессиональной деятельности практического психолога в авиационной отрасли”, который вооружил студентов глубокими знаниями об особенностях профессиональной деятельности практического психолога в авиационной отрасли и сформировал прикладные, профессионально ориентированные умения по оказанию квалифицированной психологической помощи авиационному персоналу. Преподавание данного спецкурса было сориентировано на формирование готовности будущего психолога к профессиональной деятельности в авиационной отрасли, составляющими которой являются личностный, когнитивный, интерактивный и рефлексивный (оценочный) компоненты. На данном этапе исследования в экспериментальной группе установлена положительная динамика сформированности уровней готовности будущих психологов к профессиональной деятельности в авиационной отрасли в процессе профессиональной подготовки благодаря преподаванию учебных дисциплин цикла “По самостоятельному выбору вуза”, внедрению педагогической технологии и применению экспериментального спецкурса.
In the article is carried out the analysis and evaluation of results of forming experiment on introduction of technology for the formation of future psychologists’ readiness for professional work in the aviation industry. The author developed a special course “Special features of professional work of a practical psychologist in the aviation industry”. It equiped students with a detailed knowledge about the features of professional work of a practical psychologist in the aviation industry and formed applied, professionally oriented skills for providing the qualified psychological assistance to aviation personnel. Teaching of this special course was oriented on the formation of future psychologists’ readiness for professional work in the aviation industry. The components of this readiness are personal, cognitive, interactive and reflective (evaluative). In the experimental group installed a positive dynamics of formation of levels of future psychologists’ readiness for professional work in the aviation industry due to teaching of educational subjects of the cycle “By an independent choice of the university”, introduction of the pedagogical technology and application of the experimental special course.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8778
Appears in Collections:Випуск 116

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KOVALKOVA.pdf257.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.