DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 118 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8633
Title: Funkcje i zadania zawodowe wspolczesnych nauczycieli w Polsce = Функції і професійні завдання сучасних вчителів у Польщі
Authors: Wisniewska, E.
Keywords: edukacja
szkoła
nauczyciel
rola zawodowa
funkcje i zadania zawodowe
освіта
школа
вчитель
професійна роль
професійні функції і завдання
education
school
teacher
professional role
professional functions and duties
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Wisniewska E. Funkcje i zadania zawodowe wspolczesnych nauczycieli w Polsce = Функції і професійні завдання сучасних вчителів у Польщі / E. Wisniewska // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 118. - C. 249-259.
Abstract: Przeobrażenia dokonujące sięwe współczesnej polskiej szkole nakładająna nauczyciela nowe zadania i obowiązki. Ulega zmianie charakter pracy pedagogicznej, a w ślad za tym równieżrola zawodowa nauczyciela. Ewolucja jego roli zawodowej zmierza w dwóch zasadniczych kierunkach. Pierwszy polega na przechodzeniu od dotychczasowej roli odtwórcy, realizującego gotowe programy, plany i scenariusze, do roli twórcy, urzeczywistniającego własne koncepcje i pomysły pedagogiczne. Drugi – na przechodzeniu od roli prowadzącego, kierującego i dyrektywnego wobec uczniów do roli wspierającego i wspomagającego ich rozwój.
У статті акцентується увага на тому, що перетворення, які відбуваються в польській школі, зумовлюють нові завдання і обов’язки вчителя. Змінюється характер педагогічної роботи, а, отже, і професійна роль педагога . Еволюція його професійної діяльності відбувається у двох основних напрямках. Перший полягає в переході від нинішньої, що передбачає виконання готових програм, планів і сценаріїв, до творчої ролі, коли стає реальністю реалізація власних освітніх концепції та ідей. Другий – в переході від ролі ведучого, який направляє і видає вказівки до ролі помічника студентів, який сприяє їхньому розвитку.
The article focuses on the fact that the transformation Polish schools are undergoing various changes resulting in new tasks and duties being assigned to modern teachers. The teaching profession is being transformed, and so is the role occupied by contemporary teachers. This evolution is moving in two directions; one of them consists in teachers evolving from imitators using ready curricula and plans into creators applying their own concepts and adopting their own pedagogical solutions. The other one consists in teachers becoming more and more supportive of their students’ development rather than overbearing with their charges.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8633
Appears in Collections:Випуск 118

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vishnevska.pdf181.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.