DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 118 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8628
Title: Особливості теоретичної підготовки майбутнього тренера-викладача до професійної діяльності
Authors: Сватьєв, А. В.
Keywords: професійна освіта
професіоналізм
професійна компетентність майбутнього тренера-викладача
професійна діяльність тренера-викладача
профессиональное образование
профессионализм
профессиональная компетентность будущего тренера-преподавателя
профессиональная деятельность тренера-преподавателя
trade education
professionalism
professional competence of future trainer-teacher
professional activity of trainer-teacher
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Сватьєв А. В. Особливості теоретичної підготовки майбутнього тренера-викладача до професійної діяльності / А. В. Сватьєв // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 118. - C. 213-220.
Abstract: У статті розглядаються деякі аспекти теоретичного підґрунтя підготовки майбутнього тренера-викладача до професійної діяльності. Автором зазначено, що однією з актуальних проблем педагогічної науки на сучасному етапі є розробка шляхів удосконалення професійної майстерності педагогів. Це обумовлено закономірностями суспільного розвитку й високою соціальною значимістю проблеми підвищення якості підготовки фахівця-професіонала, заснованої на гуманістичних ідеалах і принципах. На основі здійсненого аналізу наукової літератури з обраної проблеми дослідження, зроблено висновок про важливість якісного практичного виховання для ефективної професійної підготовки майбутнього фахівця фізичного виховання та спорту. З’ясовано, що у процесі підготовки тренера-викладача до майбутньої професійної діяльності мають формуватися такі якості особистості, як самостійність, відповідальність, здатність пристосовуватися до швидкозмінного навколишнього середовища. Автор вважає, що згідно зі специфікою фізкультурної спрямованості студент має оволодіти не тільки загальнопедагогічними знаннями і уміннями, а й спеціальними якостями, які залежать від його рухово-технічного потенціалу. Перспективи подальших досліджень убачаються в опрацюванні та вивченні інших аспектів процесу підготовки майбутнього тренера-викладача до професійної діяльності у вищих навчальних закладах.
В статье рассматриваются некоторые аспекты теоретической основы подготовки будущего тренера-преподавателя к профессиональной деятельности. Автором отмечено, что одной из актуальных проблем педагогической науки на современном этапе является разработка путей совершенствования профессионального мастерства педагогов. Это обусловлено закономерностями общественного развития и высокой социальной значимости проблемы повышения качества подготовки специалиста-профессионала, основанной на гуманистических идеалах и принципах. На основе осуществленного анализа научной литературы по выбранной проблеме исследования, сделан вывод о важности качественного практического воспитания для эффективной профессиональной подготовки будущего специалиста физического воспитания и спорта. Выяснено, что в процессе подготовки тренера-преподавателя к будущей профессиональной деятельности, должны формироваться такие качества личности, как самостоятельность, ответственность, способность приспосабливаться к быстро изменяющейся окружающей среде. Автор считает, что согласно специфики физкультурной направленности, студент должен овладеть не только общепедагогическими знаниями и умениями, но и специальными качествами, которые зависят от его двигательно-технического потенциала. Перспективы дальнейших исследований усматриваются в разработке и изучении других аспектов процесса подготовки будущего тренера-преподавателя к профессиональной деятельности в высших учебных заведениях.
The article considers some aspects of theoretical basis of preparation of the future of coachteacher for professional activity. The author noted that one of the urgent problems of pedagogical science at the present stage is to develop ways of improvement the professional skill of teachers. This is due to the regularities of social development and the high social importance of the problem of improving the professional qualities of coach-teacher, based on humanistic ideals and principles. On the basis of the carried out analysis of scientific literature on the selected issue of the study, the conclusion about the importance of quality practical education for the effective training of the future specialists of physical education and sports. It is found that in the process of preparation coaches for their future professional activities, must be designed such qualities as independence, responsibility, ability to adapt to rapidly changing environment. The author believes that according to the specificity of sport orientation, the student must not only general knowledge and skills, but also the special qualities that depend on his have motor-technical potential. Prospects for further research are seen in the development and study other aspects of the process of preparation the future coach-teacher for professional activity in higher educational institutions.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8628
Appears in Collections:Випуск 118

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svatyev.pdf214.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.