DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 118 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8626
Title: Методологічні підходи до формування готовності майбутніх фахівців з документознавства до професійної взаємодії у сфері соціальних комунікацій
Authors: Редчук, Р. О.
Keywords: методологічні підходи
формування
готовність
майбутні фахівці з документознавства
професійна взаємодія
сфера соціальних комунікацій
методологические подходы
формирование
готовность
будущие специалисты по документоведению
профессиональное взаимодействие
сфера социальных коммуникаций
methodological approaches
forming
readiness
future specialists in scientific discipline of documentation
professional cooperation
sphere of social communications
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Редчук Р. О. Методологічні підходи до формування готовності майбутніх фахівців з документознавства до професійної взаємодії у сфері соціальних комунікацій / Р. О. Редчук // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 118. - C. 201-208.
Abstract: У статті охарактеризовано методологічні підходи до формування готовності майбутніх фахівців з документознавства до професійної взаємодії у сфері соціальних комунікацій. Автор вказує, що видається доцільним застосування в ролі загального орієнтиру, ідеології і методу, здійснюваного наукового пошуку, багаторівневої методології. Ця методологія дослідження має чотири рівні: вищий рівень, представлений системою філософських знань, другий рівень– загальнонауковий, третій– конкретно науковий і четвертий– власне методично-процедурний. Кожен рівень представлений певними методологічними підходами. Як систему філософських знань автор розглядає закони діалектики, філософські принципи і положення гносеології. До другого рівня методології, який є загальнонауковим, автором віднесено антропоцентричний, системний і синергетичний підходи. До третього рівня методологічного аналізу, який є конкретно науковим, автором віднесено аксіологічний, акмеологічний, діяльнісний та компетентністний підходи. В ролі четвертого рівня– власне методично-процедурного– автором визначено культурологічний підхід.
В статье охарактеризованы методологические подходы к формированию готовности будущих специалистов по документоведению к профессиональному взаимодействию в сфере социальных коммуникаций. Автор указывает, что является целесообразным применение в качестве общего ориентира, идеологии и метода, осуществляемого научного поиска, многоуровневую методологию. Эта методология исследования включает четыре уровни: высший уровень, представленный системой философских знаний, второй уровень– общенаучный, третий– конкретно научный и четвертый– собственно методически-процедурный. Каждый уровень представлен определенными методологическими подходами. В качестве системы философских знаний автором рассматриваются законы диалектики, философские принципы и положения гносеологии. Ко второму уровню методологии, который является общенаучным, автором отнесены антропоцентрический, системный и синергический подходы. К третьему уровню методологического анализа, который является конкретно научным, автором отнесены аксиологичный, акмеологичный, деятельностый и компетентностный подходы. В качестве четвертого уровня– собственно методически-процедурного– автором определен культурологический подход.
In the article described the methodological going for forming of readiness the future specialists in scientific discipline of documentation for professional cooperation in the field of social communications. The author specifies that application as a general referenc point, ideology and method, carried out scientific search, multilevel methodology. This methodology of research includes four levels: higher level, presented by the system of philosophical knowledge, the second level is scientific, third – specifically scientific and fourth – actually methodically-procedural. Every level is presented by certain methodological approaches. As a system of philosophical knowledge we are examine the laws of dialectics, philosophical principles and positions of gnosiology. To the second level of methodology, which is scientific, the author is take an and pocentric, system and sinergistical approaches. To the third level of methodological analysis, which is concretely scientific, the author is take an acmeological, activity and competency and approaches. As level four – actually methodicallyprocedural the author used culturalogical approach is certain.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8626
Appears in Collections:Випуск 118

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Redchuk.pdf189.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.