DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 52 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8545
Title: Особенности проявления ценностных ориентаций и жизненных сфер у спортсменов с учетом квалификации и половых различий
Authors: Гринь, А.Р.
Голець, А.В.
Keywords: ціннісні орієнтації
життєві сфери
особистісний смисл
ціннісно-смислова сфера
the valued orientations
vital spheres
personality sense
valued-semantic
ціннісні орієнтації
життєві сфери
особистісний смисл
ціннісно-смислова сфера
the valued orientations
vital spheres
personality sense
valued-semantic
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Гринь А.Р. Особенности проявления ценностных ориентаций и жизненных сфер у спортсменов с учетом квалификации и половых различий / А. Р. Гринь, А. В. Голець // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Серія 15. - C. 32-35.
Abstract: Проведено дослідження, яке спрямоване на вивчення ціннісних орієнтацій і життєвих сфер у кваліфікованих спортсменів. У дослідженні брали участь 143 кваліфікованих спортсмена у віці від 17 до 23 років. Аналіз проводився серед двох груп респондентів. У першу групу увійшли - МС, МСМК і ЗМС, а у другу − КМС, перший, другий розряд. Виявлено, що цінності «досягнення» і «соціальні контакти» набрали більше балів у спортсменів, які мають кваліфікацію КМС і нижче, ніж ті, у кого кваліфікація МС і вище. Серед досліджуваних життєвих сфер особистості, сфери «освіти та навчання» і «суспільне життя» набрали більше балів у спортсменів, які мають кваліфікацію КМС і нижче, ніж у МС і вище. Визначено, що у жінок статистично достовірним є переважання ціннісної орієнтації «досягнення» (7,02 стіна), а у чоловіків − «духовного задоволення» (6,32 стіна). Життєві сфери у жінок більш виражені, ніж у чоловіків, зокрема сфера «професійного життя» (6,46 стіна).
A study sent to the study of the valued orientations and vital spheres for skilled sportsmen is under taken. In research 143 skilled sportsmen took part in age from 17 to 23 years. An analysis was conducted among two groups of respondents. The first group was entered by − MN, МСМК and ЗМС, and in the second group − KMS, the first, the second of categories. It is discovered that the values of "achievement" and "social contacts" collected more points for the sportsmen of having qualification of КМС and below, than those, for whom qualification MN and higher. Among the investigated vital spheres of personality, the spheres of "education and educating" and "public life" collected more points for the sportsmen of having qualification of КМС and below, than those, for whom qualification at MN and higher. It is certain that for women statistically reliable is predominance of the valued orientation of "achievement" (7,02 wall), and for the men of –of "spiritual satisfaction" (6,32 wall). Vital spheres for women are more expressed, than for men, in particular sphere of "professional life" (6,46 wall).
A study sent to the study of the valued orientations and vital spheres for skilled sportsmen is under taken. In research 143 skilled sportsmen took part in age from 17 to 23 years. An analysis was conducted among two groups of respondents. The first group was entered by − MN, МСМК and ЗМС, and in the second group − KMS, the first, the second of categories. It is discovered that the values of "achievement" and "social contacts" collected more points for the sportsmen of having qualification of КМС and below, than those, for whom qualification MN and higher. Among the investigated vital spheres of personality, the spheres of "education and educating" and "public life" collected more points for the sportsmen of having qualification of КМС and below, than those, for whom qualification at MN and higher. It is certain that for women statistically reliable is predominance of the valued orientation of "achievement" (7,02 wall), and for the men of –of "spiritual satisfaction" (6,32 wall). Vital spheres for women are more expressed, than for men, in particular sphere of "professional life" (6,46 wall).
Проведено дослідження, яке спрямоване на вивчення ціннісних орієнтацій і життєвих сфер у кваліфікованих спортсменів. У дослідженні брали участь 143 кваліфікованих спортсмена у віці від 17 до 23 років. Аналіз проводився серед двох груп респондентів. У першу групу увійшли - МС, МСМК і ЗМС, а у другу − КМС, перший, другий розряд. Виявлено, що цінності «досягнення» і «соціальні контакти» набрали більше балів у спортсменів, які мають кваліфікацію КМС і нижче, ніж ті, у кого кваліфікація МС і вище. Серед досліджуваних життєвих сфер особистості, сфери «освіти та навчання» і «суспільне життя» набрали більше балів у спортсменів, які мають кваліфікацію КМС і нижче, ніж у МС і вище. Визначено, що у жінок статистично достовірним є переважання ціннісної орієнтації «досягнення» (7,02 стіна), а у чоловіків − «духовного задоволення» (6,32 стіна). Життєві сфери у жінок більш виражені, ніж у чоловіків, зокрема сфера «професійного життя» (6,46 стіна).
Проведено дослідження, яке спрямоване на вивчення ціннісних орієнтацій і життєвих сфер у кваліфікованих спортсменів. У дослідженні брали участь 143 кваліфікованих спортсмена у віці від 17 до 23 років. Аналіз проводився серед двох груп респондентів. У першу групу увійшли - МС, МСМК і ЗМС, а у другу − КМС, перший, другий розряд. Виявлено, що цінності «досягнення» і «соціальні контакти» набрали більше балів у спортсменів, які мають кваліфікацію КМС і нижче, ніж ті, у кого кваліфікація МС і вище. Серед досліджуваних життєвих сфер особистості, сфери «освіти та навчання» і «суспільне життя» набрали більше балів у спортсменів, які мають кваліфікацію КМС і нижче, ніж у МС і вище. Визначено, що у жінок статистично достовірним є переважання ціннісної орієнтації «досягнення» (7,02 стіна), а у чоловіків − «духовного задоволення» (6,32 стіна). Життєві сфери у жінок більш виражені, ніж у чоловіків, зокрема сфера «професійного життя» (6,46 стіна).
A study sent to the study of the valued orientations and vital spheres for skilled sportsmen is under taken. In research 143 skilled sportsmen took part in age from 17 to 23 years. An analysis was conducted among two groups of respondents. The first group was entered by − MN, МСМК and ЗМС, and in the second group − KMS, the first, the second of categories. It is discovered that the values of "achievement" and "social contacts" collected more points for the sportsmen of having qualification of КМС and below, than those, for whom qualification MN and higher. Among the investigated vital spheres of personality, the spheres of "education and educating" and "public life" collected more points for the sportsmen of having qualification of КМС and below, than those, for whom qualification at MN and higher. It is certain that for women statistically reliable is predominance of the valued orientation of "achievement" (7,02 wall), and for the men of –of "spiritual satisfaction" (6,32 wall). Vital spheres for women are more expressed, than for men, in particular sphere of "professional life" (6,46 wall).
В современной психологии все больше внимания уделяется рассмотрению человека как субъекта жизненных изменений, признается важность субъективного понимания мира, а также, возрастает значимость ценностных и смысловых аспектов человеческого бытия. По мнению таких авторов, как Леонтьев Д.А. и др. ценностно-смысловая сфера является важнейшим компонентом структуры личности. Она усваивается индивидуальным сознанием, а ценности и смыслы с точки зрения психологии интересны не столько как универсальные категории, сколько как детерминанты, лежащие в основе выбора жизненного пути, определяющие поведение человека [2, 3]. Современный спорт в силу своих специфических особенностей предъявляет весьма разнообразные и высокие требования к психическим качествам спортсмена. В свою очередь, известно, что ценностно-смысловая сфера личности складывается в процессе социализации в результате сопоставления собственных потребностей, мотивов, интересов и убеждений человека с общественными требованиями, нормами и идеалами, а ее содержание определяет центральную позицию личности и придает смысл деятельности человека. В процессе занятий спортом, в зависимости от спортивного стажа, квалификации и пола спортсмена, меняется его восприятие окружающего мира, что впоследствии, существенно влияет на его поведение и поступки.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8545
Appears in Collections:Випуск 52

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Green_Golec.pdf432.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.