DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8485
Title: Інноваційні технології навчання у формуванні професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища
Other Titles: Innovative teaching technologies in formation of professionally oriented foreign language teaching environment
Authors: Петько, Людмила Василівна
Keywords: формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища
студенти
університет
виховання
формирование профессионально ориентированной среды обучения
студенты
университет
воспитание
professionally oriented foreign language teaching environment
students
university
upbringing
Issue Date: 2015
Publisher: Умань: ФОП Жовтий
Citation: Петько Л.В. Інноваційні технології навчання у формуванні професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища / Л.В. Петько // Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів: матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції, 28 жовтня 2015 р. // FOLIA COMENIANA: вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського. – Умань: ФОП Жовтий, 2015. Pet'ko L.V. Іnnovacіjnі tehnologії navchannja u formuvannі profesіjno orіntovanogo іnshomovnogo navchal'nogo seredovishha [Innovative teaching technologies in formation of professionally oriented foreign language teaching environment] / L.V. Pet'ko // Suchasnі tehnologії rozvitku profesіjnoї majsternostі majbutnіh uchitelіv: materіali Vseukraіns'koї Іnternet-konferencіі, 28 zhovtnja 2015 r. // FOLIA COMENIANA: vіsnyk Pol's'ko-ukraїns'koї naukovo-doslіdnoі laboratorії didaktiki іmenі Ja. A. Komens'kogo. – Uman': FOP Zhovtij, 2015. – S. 165-170.– С. 165-170.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Розглядається формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету за допомоги дидактичних засобів, які сприяють активізації мотивації студентів до вивчення іноземної мови, а також охоплюють виховний, практичний, культурологічний та професійний принципи навчання іноземної мови і культур
The author considers the formation of professionally oriented foreign language teaching environment in university conditions with the help of tools that help to activate the motivation for foreign language studying by students , as well as covering educational , practical, cultural and professional principles of foreign languages learning.
рассматривается формирование профессионально ориентированной иноязычной среды в условиях университета с использованием дидактических средств, которые стимулируют мотивацию студентов к изучению иностранного языка, а также объединяют воспитательный, практический, культурологический и профессиональный принципы обучения иностранным языкам и культур.
Description: 1. Герасимчук В.А. Філософія кохання: вічне сходження спраглої душі до вічності (герменевтичні міркування над текстом роману А. Мердок «Чорний принц») / В.А. Герасимчук // Гуманітарний Часопис, 2006. − № 3. – С. 48-59. 2. Заборонене кохання (2008, Туреччина), серія 114: 1.06.06 хв. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=27xdLQf-nog 3. Заборонене кохання (2008, Туреччина), серія 115: 46.09. хв. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=GLPImOF_2Es 4. Заборонене кохання (2008, Туреччина), серія 116: 1.07.31 хв. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=MjwgYOCgxC8 5. Козак Л.В. Кейс-метод у підготовці майбутніх викладачів до інноваційної професійної діяльності / Л.В.Козак // Освітологічний дискурс, 2015. − № 3 (11). – С. 153-162.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8485
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pet'ko LV ST.pdf217.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.