DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8484
Title: Впровадження педагогічних ідей В.О.Сухомлинського у процес формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища для майбутніх дефектологів в умовах університету
Other Titles: Inculcation of pedagogical ideas of V.O.Sukhomlinsky in the process of formation of a Professionally Oriented Foreign Language Teaching Environment for Future Defectologist in the Conditions of University
Authors: Петько, Людмила Василівна
Keywords: формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища
Корекційна освіта (за нозологіями)
Психологія
іноземна мова
студенти
університет
формирование профессионально ориентированной иноязычной среды
Корекционное образование (по нозологиям)
Психология
иностранный язык
студенты
университет
Professionally Oriented Foreign Language Teaching Environment
Special education
Phycology
foreign language
students
university
Issue Date: 2015
Publisher: Кіровоград : Ексклюзив-систем
Citation: Петько Л.В. Впровадження педагогічних ідей В.О.Сухомлинського у процес формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища для майбутніх дефектологів в умовах університету / Л.В. Петько // Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання : зб. матер. Всеукр. науково-метод. конференції, присвяченої 97-річчю від дня народження В.Сухомлинського, 29-30.09.2015 / уклад. О.Е.Жосан. – Кіровоград : Ексклюзив-систем, 2015. – С. 315−318. Pet'ko L.V. Vprovadzhennja pedagogichnyh idej V.O.Suhomlyns'kogo u proces formuvannja profesijno orijentovanogo inshomovnogo navchal'nogo seredovyshha dlja majbutnih defektologiv v umovah universytetu [Inculcation of pedagogical ideas of V.O.Sukhomlinsky in the process of formation of a Professionally Oriented Foreign Language Teaching Environment for Future Defectologist in the Conditions of University] / L.V.Pet'ko // Idei' gumannoi' pedagogiky ta suchasna systema inkljuzyvnogo navchannja : Vseukr. nauk.-metod. konf., prysv. 97-richchju vid dnja narodzhennja Vasylja Suhomlyns'kogo, KOIPPO imeni Vasylja Suhomlyns'kogo, Kirovograd, 29-30 veresnja, 2015 r.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: У статті розглянуто педагогічні та психологічні проблеми формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища для студентів галузі знань «Корекційна освіта (за нозологіями» та «Психологія» в умовах університету. Інноваційні процеси, що відбуваються в системі вищої освіти України, інтегруються у глобальні світові, що вимагає володіння іноземними мовами майбутніми спеціалістами, організацію їх професійної підготовки у сформованому іншомовному навчальному середовищі в умовах університету.
The article is devoted to psychological and pedagogical aspects for forming of professionally oriented foreign language teaching environment for students non-linguistic faculties (Special Education and Phycology). Innovation processes in the system of higher professional education aimed at ensuring the meaningful integration of Ukrainian education into the world educational space. Increasing the quality of education and training specialists for professional activity requires the creation of pedagogical conditions stimulating intellectually creative and personal development in the formed professionally oriented foreign language teaching environment.
Рассмотрены педагогические и психологические проблемы формирования профессионально ориентированной иноязычной среды обучения для студентов специальности "Корекционная педагогика (по нозологиям)" и "Психология" в условиях университета. Инновационные процессы, которые происходят в системе высшего образования в Украине, интегрируются в глобальные мировые, что требует знания иностранных языков будущими специалистами, организацию их профессиональной подготовки в сформированной иноязычной среде обучения в условиях университета.
Description: 1. Васюк Л.М. Роль професійного іншомовного спілкування у процесі підготовки майбутніх спеціалістів / С.М. Васюк, Л.М. Денисенко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: зб. наукових праць. – Вип. 33. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2007. – С. 29–32. 2. Жосан О.Е. Розвиток вітчизняного шкільного словникарства у 20-х – 50-х роках ХХ століття / О.Е.Жосан // Вісник Житомирського національного університету : зб. наук. пр. – Вип. 5 (71). Педагогічні науки, 2013. – С. 48-52. 3. Матвієнко О.В. Професійна підготовка майбутніх психологів як психолого-педагогічна проблема / О.В.Матвієнко, О.М.Затворнюк // Науковий вісник Херсонського державного університету: зб.наук.пр. Серія: Психологічні науки. Випуск 1. Том 1 ; ред. проф. О.Є.Блинова. – Херсон: ХДУ, 2014. – С. 215-220. 4. Палій С.А. Основні тенденції та етапи розвитку теорії підручника з іноземних мов / О. А. Палій // Іноземні мови. − 2014. − № 4. − С. 3-9. 5. Петько Л.В. Французька мова для вступників до магістратури зі спеціальностей: 8.03010201 «Психологія», 8.03010301 «Практична психологія», 8.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)»: навч. посібник для студентів, бакалаврів і аспірантів ВНЗ / Л.В.Петько, С.О.Гудій, С.М.Бабій // за ред. Гончарова В.І. – К. : «Талком», 2015. – 133 с. 6. Петько Л.В. Англійська мова для вступників до магістратури зі спеціальності 8.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)»: навч. посібник для студентів, бакалаврів та аспірантів ВНЗ. – 3-є вид., стереотипне / Л.В.Петько, В.В.Ніколаєнко, С.М.Дишлева ; за ред. Гончарова В.І., Синьова В.М. – К. : Ун-т «Талком», 2014. – 199 с. 7. Петько Л.В. Німецька мова для вступників до магістратури зі спеціальності 8.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)»: навч. посібник для студентів, бакалаврів, аспірантів та викладачів ВНЗ / Л.В.Петько, Л.В.Гребінник ; за ред. Синьова В.І., Гончарова В.І. – 2-ге вид., випр. – К. : Талком, 2015. – 148 с. 8. Петько Л.В. Англійська мова для вступників до магістратури зі спеціальності 8.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)»: навч. посібник для студентів, бакалаврів та аспірантів ВНЗ. – 3-є вид., стереотипне / Л.В.Петько, В.В.Ніколаєнко, С.М.Дишлева ; за ред. Гончарова В.І., Синьова В.М. – К. : Ун-т «Талком», 2014. – 199 с. 9. Петько Л.В. Німецька мова для вступників до магістратури зі спеціальностей: 8.03010201 «Психологія», 8.03010301 «Практична психологія»: навч. посібник для студентів, бакалаврів і аспірантів ВНЗ / Петько Л.В., Гребінник Л.В., Скубашевська О.С., Цимбал С.В. ; за ред. В.І.Гончарова, В.М.Махінова. – К. : «Талком», 2014. – 152 с. 10. Петько Л. В., Ніколаєнко В. В., Скубашевська О. С. Англійська мова для вступників до магістратури зі спеціальностей: 8.03010201 «Психологія», 8.03010301 «Практична психологія» (за видами) : навч. посібник для студентів, бакалаврів та аспірантів ВНЗ. – 2-ге вид., доп., випр. і переробл. / за ред. Євтуха В. Б., Гончарова В. І. – К. : Ун-т «Україна», 2011. – 156 с.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8484
ISBN: 978-617-7079-38-4
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pet'ko (2015), p. 315.pdfнаукова стаття3.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.