DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет менеджменту освіти та науки » Наукові праці Факультету менеджменту освіти та науки »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8141
Title: Philosophical Mode of the General Management Theory
Authors: Bekh, Yu. V.
Бех, Юлія Володимирівна
Issue Date: 2015
Publisher: Dragomanov NPU Publishing House
Citation: Bekh Yu.V. Philosophical Mode of the General Management Theory: Monograph / Yu. V. Bekh; Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Dragomanov University / Ed. by V. P. Bekh. – Kyiv : Dragomanov NPU Publishing House, 2015. – 460 p.
Abstract: The author has grounded the holistic concept of the mechanism of the world view and ideological support of the general theory of management formation by technical, biological and social systems. The state and the rate of formation of organizational and informational unity of the international community, its integrity depends on its creation. The philosophy of management is considered as a semantic field and the main epistemological tools of the problem research in the discourse of which there is a sharp ideological confrontation of leading paradigms: of technocracy, eco-humanism and humanity, we can trace the formation of holistic world view and the ideology of dynamic equilibrium in management activity and an adequate organizational culture and consciousness of the researcher. The mechanism to solve this problem, which is at a higher level than the specific categories of management, "withdrawn" by generic term "general management theory”, are suggested. Under these conditions, the general theory of management is able to justify at the highest level the general laws and regularities; at the special, branch level – to substantiate special laws and regularities; at the empirical, or applied, level – to ground situational laws and regularities. The author's structure of the general management theory is presented. The book is intended for researchers, teachers, masters, students engaged in research of management philosophy, management theory, sociology of management, psychology of management, political science, as well as for managerial resources, all those who are interested in the problems of system analysis of management and development of integrative management of technical sphere, society and nature.
Автор обґрунтував цілісної концепції механізму світогляду і ідеологічній підтримці загальної теорії формування управління технічними, біологічними і соціальними системами. Держава і швидкість утворення організаційної та інформаційної єдності міжнародного співтовариства, її цілісність залежить від його створення. Філософія управління розглядається як семантичне поле і основних гносеологічних інструментів дослідження проблеми в дискурсі, який існує гостра ідеологічна конфронтація провідних парадигм: технократії, еко-гуманізму і людяності, ми можемо простежити формування цілісного погляд на світ і ідеологія динамічної рівноваги в управлінській діяльності та адекватна організаційна культура і свідомість дослідника. Механізм, щоб вирішити цю проблему, яка знаходиться на більш високому рівні, ніж конкретних категорій управління, "знятий" по родовим терміном «загальної теорії управління", які запропонував. У цих умовах, загальна теорія управління в змозі виправдати на високий рівень загальні закони та закономірності; у спеціальній, галузевому рівні - обгрунтувати спеціальні закони та закономірності; на емпіричному, або застосовуватися, рівень - на землю ситуаційні закони та закономірності структури авторське загальної теорії управління представлений .. Книга призначена для науковців, викладачів, майстрів, студентів, що займаються дослідженнями філософії управління, теорії управління, соціології управління, психології управління, політології, а також для управлінських ресурсів, всіх тих, хто цікавиться проблемами системи Аналіз управління та розвитку комплексного управління технічній сфері, суспільства і природи.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8141
Appears in Collections:Наукові праці Факультету менеджменту освіти та науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Philosophical Mode.pdf1.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.