DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7965
Title: Професійно орієнтоване іншомовне навчання в умовах університету
Authors: Петько, Людмила Василівна
Бабій, Сергій Миколайович
Keywords: формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища
студенти
навчання
іноземні мови
формирование профессионально ориентированной иноязычной среды обучения
студенты
обучение
иностранные языки
Issue Date: 20-May-2015
Publisher: К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
Citation: Петько Л.В. Професійно орієнтоване іншомовне навчання в умовах університету / Л.В. Петько, С.М.Бабій // Підготовка фахівців у вищій школі: крок в Європу: Тр. III Молодіжної міжнар. наук.-практ. конф. (дистанційної), 20 травня 2015 р. ; за ред. І.М.Ковчиної. – К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – С. 18–19. Petko L.V. Profesiino oriientovane inshomovne navchannia v umovakh universytetu [Professionally oriented foreign language training in terms of university] / L.V. Petko, S.M.Babii // Pidhotovka fakhivtsiv u vyshchii shkoli: krok v Yevropu: Tr. III Molodizhnoi mizhnar. nauk.-prakt. konf. (dystantsiinoi), 20 travnia 2015 r. ; za red. I.M.Kovchynoi. – K. : NPU imeni M.P.Drahomanova, 2015. – S. 18–19.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Піднімаються питання актуальності формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету з огляду повноцінного взаємоз'язку між професійною освітою, науково-дослідною та практичною діяльністю майбутніх випускників університетів.
Description: 1. Жижко Т.А. Теоретичні засади розвитку університетської освіти: європейський контекст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос.наук : спец. 09.00.10 «філософія освіти» / Т.А.Жижко. – К., 2011. – 32 с. 2. Жижко Т.А. Місце та роль університету в системі освіти / Т.А.Жижко // Гілея (науковий вісник) : [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М.Вашкевич]. – К., 2009. – Вип. 28. – С. 352–360. 3. Мухтарова Н.Р. Понятие профессионально ориентированного обучения иностранному языку на неязыковых факультетах вузов / Н.Р.Мухтарова // Вестник Московского государственного гуманитарного института имени М.И.Шолохова. Филологические науки, 2009. – Вып. 2. – С. 108–116. 4. Калюжна Т. Основні напрями розвитку вищої освіти України у XXІ сто- літті / Т.Калюжна // Вища освіта України – Додаток 3 (Т. 4) – 2006. – С.113. 5. Розвиток професійної ідентичності в процесі навчання у вищих навчальних закладах : бібліогр. покажч. / уклад. : С.Н.Грипич, Л.М.Буравкова, М.П.Мельникович. – Рівне : РДГУ, 2011. – 78 с.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7965
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petko L.V., 2015. Profesiino oriientovane inshomovne navchannia.pdfтези конференції85.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.