DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7937
Title: Залучення студентів коледжів до проектних методик англійською мовою – одна із умов неперервної освіти
Other Titles: Involving of college students' to project methods in English – one of the conditions for lifelong learning
Authors: Петько, Людмила Василівна
Keywords: формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища
коледж
студенти
іноземна мова
проектні методики
коледж
формирование профессионально ориентированной иноязычной среды обучения
студенты
иностранный язык
проетные методы обучения
professionally oriented foreign language teaching environment formation
сollege
students
foreign language
Issue Date: 2010
Publisher: К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
Citation: Петько Л.В. Залучення студентів коледжів до проектних методик англійською мовою – одна із умов неперервної освіти / Л.В.Петько // Наукова сесія присвячена 175-річчю Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова / упор. Л.П.Вовк, О.С.Падалка. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – Книга 2. – С. 383–387. Pet’ko L.V. Zaluchennia studentiv koledzhiv do proektnykh metodyk anhliiskoiu movoiu – odna iz umov neperervnoi osvity [Involving of college students' to project methods in English – one of the conditions for lifelong learning] / L.V.Pet’ko // Naukova sesiia prysviachena 175-richchiu Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova / upor. L.P.Vovk, O.S.Padalka. – K. : Vyd-vo NPU imeni M.P. Drahomanova, 2010. – Knyha 2. – S. 383–387.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: У статті автор розкриває створення цілісної системи виявлення та розвитку талановитих студентів шляхом залучення їх до написання проектів іноземною мовою шляхом формування професійно орієнтованного іншомовного навчального середовища.
В статье автор раскрывает создание целостной системы выявления и развития талантливых студентов путём написания ими проектов на иностранном языке путём формирования профессионально ориентированной иноязычной среды обучения.
The article deals with the essence of the educational project in English as one of the ways of increasing of the educational of the students.
Description: 1. Киричук О.В. Основи педагогіки (опорний конспект лекцій). – К.: ШПК ДСЗУ, 2003. – 60 с. 2. Арванітопуло Е.Г. Реалізація проектної методики навчання іншомовного спілкування в середній школі // Іноземні мови. – 2005. – С. 3–12. 3. Stoller F.L. Project Work: A Means to Promote Language and Content // Methodology in Language Teaching. An Anthology of Current Practice /Ed. By Jack C.Richards, Willy A.Renandya. – Cambridge: Cambridge University Press, 2002. – 422 p. 4. Карпова В.Н. Гуманистические стратегии обучения: использование теории множественного интеллекта на занятиях по иностранным языкам // Іноземні мови. – 2007. – №3. – С. 3–7. 5. Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе. – М.: Просвещение, 1986. 6. Петько Л.В. Індивідуалізація навчання як один із засобів розвитку обдарованості // Інноваційні технології сприяння розвитку обдарованості: Мат. круглого столу ІОД АПН України, 2009. – С. 54 – 56. 7. Макотрова Г.В. Экспертная оценка учебно-исследовательской культуры школьнков // Исследовательская работа школьников. – 2008. – №1. – С. 33 –41. 8. Петько Л.В. Навчання англійської мови студентів коледжу: Навч.–метод.посіб. для викладачів коледжів. Перший рік навчання (після 9-го класу) / За ред. В. М. Ніколаєнко. – К.: Логос, 2009. – 238 с. 9. Петько Л.В. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Англійська мова» для студентів усіх напрямів підготовки: Навч. посібник для викладачів коледжів. Перший рік навчання (після 9-го класу) / За ред. В.В.Ніколаєнко. – К.: Логос, 2009. – 90 с.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7937
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pet’ko L.V., 2010. Zaluchennia studentiv koledzhiv do proektnykh metodyk.pdfнаукова стаття130.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.