DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7934
Title: Крос-культурна комунікація в контексті іншомовної підготовки майбутніх педагогів
Other Titles: Cross-cultural communication in the context of future teachers’ foreign language training
Authors: Петько, Людмила Василівна
Keywords: формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища
крос-культурна комунікація
університет
студенти
іноземна мова
формирование иноязычной обучающей среды
крос-культурная коммуникация
университет
студенты
иностранный язык
Issue Date: Nov-2012
Publisher: К. : КНЕУ
Citation: Петько Л.В. Крос-культурна комунікація в контексті іншомовної підготовки майбутніх педагогів / Л.В.Петько // Модернізація стратегій економічного розвитку в умовах глобальної нестабільності: Тр. Міжнар. наук.-практ. конф., КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Київ, 22–23 листопада 2012 р. – К. : КНЕУ, 2012. – С. 514–516. Pet'ko L.V. Kros-kul'turna komunikacija v konteksti inshomovnoi' pidgotovky majbutnih pedagogiv [Cross-cultural communication in the context of future teachers’ foreign language training] / L.V.Pet'ko // Modernizacija strategij ekonomichnogo rozvytku v umovah global'noi' nestabil'nosti : Tr. Mizhnar. nauk.-prakt. konf., KNEU im. Vadyma Get'mana, Kyi'v, 22–23 lystopada 2012 r. – K. : KNEU, 2012. – S. 514–516.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Розглянуто розвиток крос-культурної комунікації у процесі формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету.
Рассмотрено развитие кросс-культурной коммуникации в процессе профессионально ориентированной среды обучения в условиях университета.
Description: 1. Концепція гуманітарного розвитку України на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=93153&cat_id=74198 2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. видання д.пед.н., професор С.Ю.Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с. 3. English for Specific Purposes (ESP). National Curriculum for Universities (Національна програма для університетів). – К. : Вид-во КНЛУ. – 2005. – 111 с. 4. Рамкова програма з німецької мови для професійного спілкування для вищих навчальних закладів України / С.М. Анеліна, Л.С. Аззоліні, Н.Є. Беньямінова [та ін.]. – К. : Ленвіт, 2006. – 90 с. 5. Петько Людмила Василівна. Англійська мова за професійним спрямуванням зі спеціальності 6.030601 «Менеджмент» (управління персоналом). Програма навчальної дисципліни для ВНЗ / Л.В. Петько [за ред. професора В.І. Гончарова]. – НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 88 с. 6. Петько Людмила Василівна. Англійська мова за професійним спрямуванням зі спеціальності 6.030104 «Політологія», напрям підготовки 0301 «Соціально-політичні науки». Програма навчальної дисципліни для ВНЗ / Л.В. Петько [за ред. професора В.І. Гончарова]. – K. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 56 с. 7. Петько Людмила Василівна. Англійська мова за професійним спрямуванням зі спеціальності 6.030401 «Правознавство», напрям підготовки 0601 «Право». Програма навчальної дисципліни для ВНЗ / Л.В. Петько [за редагуванням професора В.І. Гончарова]. – K. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 55 с. 8. Петько Л.В. Німецька мова за професійним спрямуванням зі спеціальності 6.030401 «Правознавство», напрям підготовки 0601 «Право». Програма навчальної дисципліни для ВНЗ / Л.В. Петько, Л.В. Гребінник [за редагуванням професора В.І. Гончарова]. – K. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 58 с. 9. Петько Л.В. Німецька мова за професійним спрямуванням зі спеціальності 6.030104 «Політологія», напрям підготовки 0301 «Соціально-політичні науки». Програма навчальної дисципліни для ВНЗ / Л.В. Петько, Л.В. Гребінник [за ред. професора В.І. Гончарова]. – K. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 56 с. 10. Петько Л.В. Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням для вступників до магістратури НПУ ім. М. П. Драгоманова: методичні вказівки для студентів, бакалаврів та викладачів ВНЗ / Л.В. Петько, В.В. Ніколаєнко за ред. Гончарова В.І. – 2-ге вид., доп. і випр., 2011. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 76 с. 11. Ганиш Едіт. Українська мова в контексті теорії крос-культурної комунікації: до питання про пріоритетні напрямки лінгвістичних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:3TDarhkT1d4J:www.franko.lviv.ua/faculty/
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7934
ISBN: 978-966-483-682-8
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pet'ko L.V., 2012. Kros-kul'turna komunikacija v konteksti.pdfтези конференції93.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.