DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7933
Title: Актуальність володіння іноземними мовами у сучасному євроінтеграційному процесі сучасної вищої освіти
Other Titles: Topicality of mastering foreign languages of today European integration process in modern higher education
Authors: Петько, Людмила Василівна
Keywords: формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища
університет
іноземні мови
студенти
формирование профессионально ориентированной иноязычной среды обучения
университет
иностранные языки
студенты
Issue Date: Mar-2012
Publisher: К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
Citation: Петько Л.В. Актуальність володіння іноземними мовами у сучасному євроінтеграційному процесі сучасної вищої освіти / Л.В.Петько // «Сучасні проблеми підготовки майбутніх фахівців в умовах євроінтеграційного процесу»: Тр. молодіжної міжвуз. наук.-практ. конф. (дистанційної) (Київ, 1 березеня 2012 р.) / за заг. ред. проф. І.М. Ковчиної. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – С. 8–9. Petko L.V. Aktualnist volodinnia inozemnymy movamy u suchasnomu yevrointehratsiinomu protsesi suchasnoi vyshchoi osvity [Topicality of mastering foreign languages of today European integration process in modern higher education] // «Suchasni problemy pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv v umovakh yevrointehratsiinoho protsesu»: Tr. molodizhnoi mizhvuz. nauk.-prakt. konf. (dystantsiinoi) (Kyiv, 1 berezenia 2012 r.) / za zah. red. prof. I.M. Kovchynoi. – K. : Vyd-vo NPU imeni M.P. Drahomanova, 2012. – S. 8–9.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Розглядається необхідність формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах сучасної університетської підготовки.
Рассматривается необходимость формирования профессионально ориентированной иноязычной обучающей среды в условиях современной университетской подготовки.
Description: 1. Вища освіта країни і Болонський процес: навч.посібник / за ред. В.Г. Кременя. – Тернопіль : Навчальна книга «Богдан», 2010. – 384 с. 2. Болонський процес: десять років реформ [Електронний варіант]. – Режим доступу : http://osvita.ua/vnz/bologna_process/6885 3. Значна частина безробітних – це випускники вузів [Електронний варіант]. – Режим доступу : http://osvita.ua/vnz/news/27494 4. Петько Л.В. Навчання дітей іноземної мови стартує у початковій школі (роздуми щодо проведення контрольних робіт МОНМС України з іноземної мови в ЗНЗ) // Директор школи, ліцею, гімназії, 2011. – № 4. – СС. 97–100. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7884
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7933
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petko L.V., 2012. Aktualnist volodinnia.pdfтези конференції93.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.