DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7870
Title: Формування духовних цінностей студентської молоді шляхом створення професійно спрямованого іншомовного навчального середовища в умовах університету (на прикладі вивчення англійською мовою новели О'Генрі «Останній листок»)
Other Titles: The formation of the spiritual values of students’ by creating professionally oriented foreign language learning environment in the conditions of the university (for example of studying a short story "The Last Leaf" by O. Henry)
Authors: Петько, Людмила Василівна
Keywords: формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища
виховання
духовні цінності
студенти
університет
формирование профессионально ориентированной иноязычной среды обучения
воспитание
духовные ценности
студенты
университет
professionally oriented foreign language teaching environment formation
education
spiritual values
students
university
Issue Date: 2014
Publisher: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, K. : ПП Лисенко М.М.
Citation: Петько Л.В. Формування духовних цінностей студентської молоді шляхом створення професійно спрямованого іншомовного навчального середовища в умовах університету (на прикладі вивчення англійською мовою новели О'Генрі «Останній листок») / Л.В.Петько // Проблеми освіти: наук. зб. / засн. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. – K. : ПП Лисенко М.М., 2014. – № 79. – С. 302–307. Pet'ko L.V. Formuvannja duhovnyh cinnostej students'koi' molodi shljahom stvorennja profesijno sprjamovanogo inshomovnogo navchal'nogo seredovyshha v umovah universytetu (na prykladi vyvchennja anglijs'koju movoju novely O'Genri «Ostannij lystok») [The formation of the spiritual values of students’ by creating professionally oriented foreign language learning environment in the conditions of the university (for example of studying a short story "The Last Leaf" by O. Henry)] / Problemy osvity: zb. nauk.-metod.prac' / zasn. Instytut innovacijnyh tehnologij i zmistu osvity. – K., 2014. – № 79. – S.302–307.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Автор розглядає формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету шляхом залучення студентів до читання художніх творів, в яких піднімаються духовні цінності людини. На прикладі новелли О.Генрі «Останній листок» автор показує шляхи розвитку духовності студентів у процесі вивчення іноземної мови засобами роботи з художнім текстом.
Петько Л.В. Формирование духовных ценностей студенческой молодёжи путём создания профессионально ориентированной иноязычной учебной среды в условиях университета ( на примере изучения новеллы О.Генри «Последний лист») Автор рассматривает формирование профессионально ориентированный иноязычный учебной среды в условиях университета путем привлечения студентов к чтению художественных произведений, в которых поднимаются духовные ценности человека. На примере новеллы О.Генри «Последний лист» автор показывает пути развития духовности студентов в процессе изучения иностранного языка средствами работы с художественным текстом.
Pet’ko Lyudmila. The formation of the spiritual values of students’ by creating professionally oriented foreign language learning environment in the conditions of the university (for example of studying a short story "The Last Leaf" by O. Henry) The author examines the formation of professionally oriented foreign language learning environment in the conditions of the university by engaging students in reading fiction, which raised the spiritual values of man. The author gives as example a short storyl "The Last Leaf" by O. Henry by showing students how to develop spirituality in the process of learning a foreign language means working with a literary text.
Description: 1. Англійська мова у спілкуванні: підручник для 8-го класу середньої школи / [кол.авт. під кер. Н.К.Скляренко]. – К. : Освіта, 2000. 2. Ванина Т.О. Роль аутентичных материалов в процессе формирования межкультурной профессионально-коммуникативной компетенции у студентов нефилологических специальностей / Т.О. Ванина // Педагогическое мастерство: материалы III междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2013 г.). – М. : Буки-Веди, 2013. – С. 124–127. 3. Вдовіна Тетяна Олександрівна. Методика навчання майбутніх учителів іноземної мови читання англійських художніх текстів : автореф. дис ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Тетяна Олександрівна Вдовіна. – Київ, 2003. – 23 с. 4. Гаманюк Віта. Європейські освітні стандарти як орієнтир іншомовної освіти в Україні / Віта Гаманюк // Педагогіка вищої та середньої школи: зб.наук.праць ; за ред. З.П.Бакум. – Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет». – Вип. 39. – Кривий Ріг : Друкарня Романа Козлова, 2013. – С. 170–177. 5. Гончаров Володимир Іванович. Світоглядно-культурологічна матриця українського вчителя : автореф. дис ... д-ра філос. наук: 09.00.10 / Володимир Іванович Гончаров . – Київ, 2013. – 34 с. 6. Мальковский Г.Е. Домашнее чтение на английском языке в неязыковом вузе / Г.Е. Мальковский // Іноземні мови : наук.-метод. журн. / засн. Київський лінгвістичний університет і вид-во «Ленвіт» ; гол. ред. С.Ю.Ніколаєва. – К. : Вид-во «Ленвіт», – 2005. – № 4. – С. 28–30. 7. Мельник А.І. Навчання студентів-медиків читання професійно орієнтованих текстів англійською мовою / А.І.Мельник // Іноземні мови : наук.-метод. журн. / засн. Київський лінгвістичний університет і вид-во «Ленвіт» ; гол. ред. С.Ю.Ніколаєва. – К. : Вид-во «Ленвіт», – 2005. – № 4. – С. 22–27. 8. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студ. Класичних, педагогічних і лінгвістичних ун-тів / О.Б.Бігич, Н.Ф.Бориско, Г.Е.Борецька [та ін.] ; за заг.ред. С.Ю.Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – 590 с. 9. Перцева В. Символизм названия романа Грации Деледды «Плющ» / В.Перцева // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. 6–8 квітня 2011 р.: В 2 т. – Т. 1 / За заг. ред. А. Ґ. Ґудманяна, О.Г. Шостак. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2011. – С. 81–85. 10. Підтиченко Г. Виховний потенціал комунікативної методики навчання іноземної мови / Г.Підтиченко // Іноземні мови : наук.-метод. журн. / засн. Київський лінгвістичний університет і вид-во «Ленвіт» ; гол. ред. С.Ю.Ніколаєва. – К. : Вид-во «Ленвіт», 2007. – № 3. – С. 12–13. 11. Плахотник В.М. Англійська мова : підруч. для 9 кл. серед. шк. – 2-е вид., доопрац. / В.М.Плахотник, Р.Ю.Мартинова, С.Л.Захарова. – К. : Освіта, 2001. – 195 с. – Альтернативна назва : English. 9/ V.M. Plakhotnyk, R.Yu. Martynova, S.L. Zakharova. 12. Плющ / Словарь символов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.slovarik.kiev.ua/symbol/p/130186.html 13. Степанець І.О. Педагогічні умови формування духовної культури студентів у педагогічних ВНЗ / І.О.Степанець // Наукові записки кафедри педагогіки : зб.наук.пр. кафедри педагогіки Харківського нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна. – Випуск ХІХ. – Х. : Видавничий центр ХНУ, 2007. – С. 200–207. 14. Черниш Валентина Василівна. Навчання англомовного читання та аудіювання із застосуванням аудіокнижок художніх творів (середня загальноосвітня школа з поглибленим вивченням іноземної мови) : автореф. дис ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Валентина Василівна Черниш. – Київ, 2001. – 21 с. 15. O.Henry. The Last Leaf / O.Henry [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pages.drexel.edu/~ina22/+270/$270-texts-last_leaf.html 16. «The Last Leaf» by O.Henry (movie). Starring Mary Huse, Peter Xifo, Demi Dustman and Jonathan Salisbury. Directed by Matt Gatlin. English Closed Captions / Subtitles added April 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.youtube.com/watch?v=1dhs1pHyGOI 17. «The Last Leaf» by O. Henry. Illuminated Text AP Literature [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.youtube.com/watch?v=Zod9NsTKdhc 18. «THE LAST LEAF» – the classic short story by O. Henry, presented by classic-tales.net / Classic Tales of Hope and Courage: Selected Masterworks, Annotated for Modern Adventure Seekers [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.youtube.com/watch?v=AJBTNIIbgMU
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7870
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pet'ko LV. Formuvannja duhovnyh cinnostej № 79.pdfфахова стаття70.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.