DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7451
Title: Філософсько-педагогічні підходи до розуміння «професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища» в сучасних реаліях освіти
Other Titles: Philosophical-pedagogical points of views to understanding of the «professionally oriented foreign environment» in modern realities of education
Authors: Петько, Людмила Василівна
Keywords: професійно орієнтоване іншомовне навчальне середовище
суспільство
соціальна група
особистість
навчання
середовище
мова
общество
социальная группа
личность
обучение
среда
языки
society
social groupe
personality
teaching
environment
languages
Issue Date: 2015
Publisher: Херсон : ТОВ «Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Петько Л.В. Філософсько-педагогічні підходи до розуміння «професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища» в сучасних реаліях освіти [Текст] / Л. В. Петько // Молодий вчений. – Херсон : ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2015. – № 2 (17). – C. 87–90. Pet'ko L.V. FIlosofsko-pedagogichni pidhodi do rozuminnya «profesiyno orientovanogo inshomovnogo navchalnogo seredovischa» v suchasnih realiyah osviti [Tekst] [Philosophical-pedagogical points of views to understanding of the «professionally oriented foreign environment» in modern realities of education] / L. V. Petko // Molodiy vcheniy. – Herson : TOV «Vidavnichiy dIm «Gelvetika», 2015. – # 2 (17). – C. 87–90.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Анотація: Розглядаються філософсько-педагогічні ідеї міжособистісної комунікації, викликані глобалізаційними освітніми та професійними викликами. Обосновуються на прикладі наукових розвідок сучасних українських і зарубіжних учених доцільність навчання молоді в професійно-орієнтованому середовищі, що сприятиме до адаптації в майбутній діяльності. Автор торкається питання міжособистісній взаємодії шляхом опанування мовного простору, а саме – вивчення студентами іноземних мов. Пропонуються тлумачення концепта «середовище» у філософській, педагогічній, психологічній, соціологічній площині.
Аннотация: Рассматриваются философско-педагогические идеи межличностной коммуникации, вызванные глобализационными образовательными и профессиональными вызовами. Обосновывается на примере научных изысканий современных украинских и зарубежных учёных небходимость обучения молодёжи в профессионально-ориентированной среде, что будет способствовать адаптации в будущей деятельности. Автор касается вопроса межличностного взаимодействия путём вхождения в языковое пространство, а именно – изучение студентами иностранных языков. Предлагаются трактовки концепта «среда» в философском, педагогическом, психологическом, социологическом понимании.
Summary: The philosophical-pedagogical ideas of interpersonality communication are examined, caused global educational and professional calls in modern society. The author analyzes the basic models in modern society and compares them. The auther gives proof the necessary of students’ teaching in the professional-oriented environment on the examples of scientific researches of the modern Ukrainian and foreign scientists that will promote in the adaptation in future activity. The article deals with the phenomenon of language from the perspective of interpersonality co-operation in the way of entering into the linguistic space – the learning of foreign languages. The auther moves some interpretations of «environment» understanding in the philosophical, pedagogical, psychological, and sociological ways.
Description: Список літератури: 1. Андрущенко В.П. Світанок Європи: проблема формування нового учителя для об’єднаної Європи ХХІ століття / В.П.Андрущенко. – К. : Знання України, 2012. – 1099 с. 2. Витгенштейн Л. Философские исследования. – Кембридж, 1945. – 142 с. / Л.Витгенштейн [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vk.com/doc195058859_238494777?hash=0e756c232a1009ddf5&dl=9bcf0acd3e6a137ae2 3. Волкова Е.В. Пространство знаний и современное образовательное пространство / Е.В.Волкова // Мир психологии. – 2012. № 4. – С. 179–185. 4. Єжова О.О. Формування ціннісного ставлення до здоров’я учнів професійно-технічних навчальних закладів: монографія / О.О. Єжова. – Суми : Вид-во «МакДен», 2011. – 412 с. 5. Короткий тлумачний словник української мови: понад 6750 слів ; за ред. Д.Г.Гринчишина. – 2-е вид, переробл. і доп. – К. : Рад. шк., 1988. – 320 с. 6. Дороніна Т. Контамінація понять «освітній простір» та «освітнє середовище» в сучасному науково-педагогічному дискурсі / Т.Дороніна // Педагогіка вищої та середньої школи: зб.наук.праць ; за ред. З.П.Бакум. – Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет». – Вип. 39. – Кривий Ріг : Друкарня Романа Козлова, 2013. – С. 177–184. 7. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н.Ярцева. – М. : «Советская энциклопедия», 1990. – 684 с. 8. Максименко Г.А. Мова як сутнісний показник національно-культурної ідентичності / Г.А.Максименко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://intkonf.org/kfiloln-maksimenko-ga-mova-yak-sutnisniy-pokaznik-natsionalno-kulturnoyi-identichnosti/ 9. Мануйлов С.Ю. Средовый подход в воспитании / С.Ю.Мануйлов // Педагогика. – 2000. – № 7. – С. 36–41. 10. Нікітіна Н.П. Культурознавча соціалізація мовної освіти / Н.П.Нікітіна // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II(16), Issue: 33, 2014. – C. 66–69 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.seanewdim.com 11. Новий тлумачний словник української мови / укл. В.Яременко, О.Сліпушко. – К. : Вид-во «АКОНІТ», 2008. – 864 с. 12. Образование: сокрытое сокровище (Learning: The Treasure Within) / Основные положения Доклада Международной комиссии по образованию для ХХІ века, 1996. – Изд-во ЮНЕСКО. – 31 c. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ifap.ru/library/book201.pdf 13. Писарчук О.Т. Освітньо розвивальне середовище початкової школи як фактор становлення духовності молодших школярів/ О.Т.Писарчук // Наукові записки Наукові записки Тернопільського національного пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка, 2011. – № 5. – С. 18–24. 14. Психологічний словник / авт.-укл. В.В.Синявський, О.П.Сергєєнкова ; за ред. Н.А.Побірченко. – К. : Наук. світ, 2007. – 274 с. 15. Рибка Н.М. Структура поняття «єдиний освітній простір» / Н.М.Рибка // Культура народов Причорноморья. – 2004. – № 51. – С. 141–144. 16. Серёгин А.В. Информационное пространство как феномен культуры: дис. … канд. культурол. наук: 24.00.01 «Теория культуры» / Александр Васильевич Серёгин. – М., 2000. – 135 с. 17. Спенсер Герберт. Воспитание умственное, нравственное и физическое (Education: Intellectual, Moral, Physical, 1861) [Електронний ресурс]. – Ресурс доступу : http://minervium.com/pedagogy/Spenser-Vospitanie-umstvennoe-nravstvennoe-i-fizicheskoe.html 18. Теория эволюционного ассоцианизма Герберта Спенсера [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dvdrw.name/psihologia/psikhologiya-obshcheniya/38-spencer 19. Український радянський енциклопедичний словник. – Т. 3. – Вид. 2-е ; гол.ред. Бабичева Ф.С. – К. : Головна редакція Української радянської енциклопедії, 1987. – 736 с. 20. Яковлева А.М. Сучасний тлумачний словник української мови / А.М.Яковлева, Т.М.Афонська. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2012. – 672 с. 21. Goffman E. Presentation of Self in Everyday Life Text. / Erving Goffman. – N. Y. : Doubleday Anchor, 1959. – 259 p. 22. Spencer H. The Principles of Sociology. – 3 vols. London : Williams and Norgate, 1882–1898. [A System of Synthetic Philosophy, v. 6–8] CONTENTS: Vol. 1: pt. 1. The data of sociology. pt. 2. The inductions of sociology. pt. 3. The domestic relations; Vol. 2: pt. 4. Ceremonial institutions. pt. 5. Political institutions; v. 3: pt. 6. Ecclesiastical institutions. pt. 7. Professional institutions. pt. 8. Industrial institutions.]
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7451
ISSN: 2304-5809
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.