DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 18. Економіка і право » Випуск 24 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7378
Title: Звичаї ділового обороту як особлива форма права
Authors: Стрілець, О. М.
Keywords: звичаї ділового обороту
обычаи делового оборота
the customs of business intercourse
правовідносини
правоотношения
legal relationships
приватне право
частное право
private law
торгівля
торговля
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Стрілець О. М. Звичаї ділового обороту як особлива форма права / О. М. Стрілець // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 24. - C. 162-169.
Abstract: У статті аналізуються правові особливості звичаїв ділового обороту. Особлива увага приділяється юридичному характеру застосування звичаїв ділового обороту у різних сферах торгівлі та господарювання. Зроблено висновок, що звичаї ділового обороту є особливою формою права, оскільки: посідають специфічне місце серед видів правових звичаїв; є достатньо диференційованими залежно від кола осіб, території, сфери застосування; поєднують у собі внутрішньодержавні та міжнародні традиції торгівельних відносин; можуть набувати різних форм державного санкціонування; у різних сферах суспільних відносин їх зміст залежить від ступеня інституціоналізації групи однорідних правовідносин.
В статье анализируются правовые особенности обычаев делового оборота. Особенное внимание обращается на юридический характер реализации обычаев делового оборота в разных сферах торговли и ведения хозяйства. Сделан вывод, что обычаи делового оборота являются особенной формой права, поскольку: занимают специфическое место среди видов правовых обычаев; являются достаточно дифференцированными в зависимости от круга лиц, территории, области применения; совмещают в себе внутригосударственные и международные традиции торговых отношений; могут приобретать разные формы государственного санкционирования; в разных сферах общественных отношений их содержание зависит от степени институционализации группы однородных правоотношений.
The legal features of the customs of business intercourse are analyzed in the article. The special attention applies on legal character of realization of the customs of business intercourse in the different spheres of trade. A conclusion is done, that the customs of business intercourse are the special legal form, because: occupy a specific place among the types of legal customs; differentiated enough depending on the circle of persons, territory, application domain; combine in itself state and international traditions of sale relations; can acquire the different forms of the state sanctioning; in the different spheres of public relations their maintenance depends on the degree of institutionalization of group of legal relationships.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7378
Appears in Collections:Випуск 24

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strіlets.pdf340.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.