DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 12. Психологічні науки » Випуск 40 (64) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7207
Title: Розвиток психодинамічної парадигми та методу АСПП
Authors: Яценко, Т. С.
Keywords: сиходинамічна теорія
психодинамическая теория
psychodynamic theory
несвідоме
бессознательное
unconscious
свідоме
сознательное
conscious
психіка
психика
mind
психологическая защита
психологічний захист
psychological protection
понтанність та мимовільність поведінки
спонтанность и непроизвольность поведения
spontaneity and involuntary behavior
позитивна дезінтеграція та вторинна інтеграція
положительная дезинтеграция и вторичная интеграция
positive disintegration and secondary integration
Issue Date: 2013
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Яценко Т. С. Розвиток психодинамічної парадигми та методу АСПП / Т. С. Яценко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки : Збірник наукових праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013, випуск 40 (64). – с. 6-20
Abstract: Стаття звертає увагу психологів на новий підхід Т. С. Яценко, академіка НАПН України, щодо: феномену психічного в закономірній єдності статики та динаміки; перспектив пізнання психічного з опорою на мимволіьну активність респондента (не покладаючись на «техніки»); презентації нового підходу до розуміння єдності теорії та практики у розв’язанні проблем латентного перекодування психіки в процесі візуалізованної самопрезентації суб’єкта та передумов ефективності її процесуально-діалогічної експлікації; феномену психологічного захисту як дисфункційного і в той самий час системного утворення, що підлягає психокорекції; відкриття перспектив вдосконалення психодинамічної методології та теорії.
Статья обращает внимание психологов на новый подход Т. С. Яценко, академика НАПН Украины, относительно: феномена психического в закономерном единстве статики и динамики; перспектив познания психического с опорой на непроизвольную активность респондента (не полагаясь на «техники»); презентации нового подхода к пониманию единства теории и практики в решении проблем латентного перекодирования психики в процессе визуализированной самопрезентации субъекта и предпосылок эффективности ее процессуально-диалогической экспликации; феномена психологической защиты как дисфункционального и в то же время системного образования, подлежащего психокоррекции; открытия перспектив совершенствования психодинамической методологии и теории.
The article draws attention to a new approach of psychologists T.S. Yatsenko, academician NAPS of Ukraine, regarding: the phenomenon in a regular psychic unity of statics and dynamics; prospects of knowledge of mental relying on involuntary activity of respondent (rather than relying on the "art"); presentation of a new approach to the understanding of the unity of theory and practice in addressing the latent mental transcoding process visualized the subject of self-efficiency of its prerequisites and procedural dialogic explication; the phenomenon of psychological defense as a dysfunctional and, at the same time, the system of education, to be psycho-correction; opening prospects for improving the methodology and psychodynamic theory.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7207
Appears in Collections:Випуск 40 (64)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yatsenko.pdf387.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.