DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/71
Title: Саморегуляція соціального організму країни
Authors: Бех, Володимир Павлович
Крохмаль, Н. В.
Нестеренко, Г. О.
Keywords: соціологія
соціальні процеси
соціальний організм
Issue Date: 2010
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Саморегуляція соціального організму країни [Текст] : монографія / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; ред. В. П. Бех. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - 652 с.
Abstract: У монографії подано оригінальну концепцію саморегуляції соціального організму країни. Завдяки генетичному аналізу розкрита елементна база і функціональні характеристики гомеостату соціальної системи, що складається з двох провідних інгредієнтів: громадянського суспільства і держави. Концептуально доведено існування полімеханізму саморегуляції, до складу якого входять механізм створення законів, механізм дії законів, механізм реалізації законів і механізм зворотного зв’язку, або соціального контролю. З позицій системного аналізу відтворені його головні морфологічні параметри і функціональні характеристики, висвітлені тенденції саморозгортання української дійсності і європейської спільноти. Теоретично обґрунтовано загальне, специфічне й одиничне в багатогранному бутті системи саморегуляції цього виду, а також вказано на джерело продукування суперечностей у транснаціональному організмі Об’єднаної Європи, до структури якого прагне інтегруватися Україна. Для науковців, фахівців із соціального менеджменту, політологів, соціологів, соціальних філософів, усіх тих, кого цікавить ноосоціогенез, самоорганізація і саморегуляція ноосферного життя.
Original conception of self-regulation of a country social organism is given in the monograph. Due to genetic analysis an element base and functional descriptions of homeostat of a social system (which consists of two leading ingredients – civil society and state), is exposed. Existence of self-regulation polimechanism is conceptually proven – it consists of the mechanism of laws-creation, mechanism of laws-action, mechanism of laws-realization and mechanism of feed-back, or social control. From positions of system analysis their main morphological parameters and functional descriptions are reproduced, tendencies of Ukrainian reality and European community development are lighted up. General, specific and single in many-sided life of selfregulation system of this kind are theoretically grounded, and the source of contradictions producing in the transnational organism of Incorporated Europe, in the structure of which Ukraine aims to be integrated, also is indicated. For research workers, specialists on social management, political scientists, sociologists, social philosophers, all those, who is interested by noosociogenesis, self-organization and self-regulation of noosphere life.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/71
ISBN: 978-966-666-626-9
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бех_коллективная_печать.pdf4.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.