DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 03. Фізика і математика у вищій і середній школі » Випуск 4 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6699
Title: Формування математичних компетентностей старшокласників у процесі вивчення рівнянь та нерівностей як засіб реалізації інноваційного характеру математичної освіти
Authors: Ачкан, В. В.
Keywords: математична освіта
математическое образование
mathematical education
освіта
обучение
education
розумова діяльность
умственной деятельности
mental activity
Issue Date: 2008
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Ачкан, В. В. Формування математичних компетентностей старшокласників у процесі вивчення рівнянь та нерівностей як засіб реалізації інноваційного характеру математичної освіти / В. В. Ачкан // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – Вип. 4. – С. 47-49.
Abstract: Сучасний етап розвитку освіти України характеризується спрямованістю на побудову особистісно – орієнтованої системи математичної підготовки учнів, впровадженням інноваційних підходів до навчання. Модернізація національної української школи потребує підвищення активності та самостійності учнів, формування в них вмінь опрацьовувати та плідно використовувати освітню інформацію. Це, у свою чергу, підвищує роль інтелектуалізації навчальної роботи і значення оволодіння прийомами розумової діяльності, завдяки яким знання набувають дієвості та системності, що забезпечує можливість їх подальшого творчого використання.
Современный этап развития образования Украины характеризуется направленностью на построение личностно - ориентированной системы математической подготовки учащихся, внедрением инновационных подходов к обучению. Модернизация национальной украинской школы требует повышения активности и самостоятельности учащихся, формирование у них умений обрабатывать и плодотворно использовать образовательную информацию. Это, в свою очередь, повышает роль интеллектуализации учебной деятельности и значение овладения приемами умственной деятельности, благодаря которым знания приобретают действенности и системности, обеспечивающей возможность их дальнейшего творческого использования.
The current stage of development of education in Ukraine is characterized by focus on building personal - oriented system of mathematical training of students, innovative approaches to learning. Modernization of the Ukrainian national school needs to increase activity and independence of pupils forming of their abilities to process and effectively use educational information. This in turn increases the role of intellectualization Academic and importance of mastering the techniques of mental activity through which knowledge gain efficiency and consistency, enabling further creative use.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6699
Appears in Collections:Випуск 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Achkan.pdf256.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.