DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 95 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/5077
Title: Активізація пізнавальної діяльності студентів при вивченні іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі
Authors: Моруга, К. О.
Ільїна, О. М.
Лимар, Л. В.
Keywords: мотивація
індивідуальний підхід
інтерактивне навчання
діяльність
спілкування
планування
актуальність
мотивация
индивидуальный подход
интерактивное обучение
деятельность
общение
планирование
актуальность
motivation
individual approach
interactive way of teaching
activity
communication
planning
topicality
Issue Date: 2011
Publisher: НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Моруга, К. О. Активізація пізнавальної діяльності студентів при вивченні іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі [Текст] / К. О. Моруга, О. М. Ільїна, Л. В. Лимар // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні та історичні науки : [зб. наук. статей] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 95. - С. 154-159.
Abstract: Автори статті розглядають активізацію пізнавальної діяльності студентів необхідною умовою для успішного вивчення іноземної мови у немовних ВНЗ. У статті підкреслюються переваги використання рольової гри, реальних комунікативних ситуацій, що підвищує інтерес та мотивацію студента, необхідну для успішного вивчення іноземної мови. Для того щоб досягти успішного результату навчання, автори пропонують об’єднати класичну методику, психологічний підхід та різноманітні сучасні інтерактивні методики викладання іноземних мов.
Авторы статьи рассматривают активизацию познавательной деятельности студентов необходимым условием для успешного изучения иностранного языка в неязыковых ВУЗах. В статье подчеркиваются преимущества использования ролевой игры, реальных коммуникативных ситуаций, что повышает интерес и мотивацию студента, необходимую для успешного изучения иностранного языка. Для того, чтобы достичь успешного результата обучения, авторы предлагают объединить классическую методику, психологический подход и разнообразные современные интерактивные методики преподавания иностранных языков.
The authors consider revitalization of student’s activity as an essential element of teaching foreign language in high school for specific purpose. In this article the authors underline the advantages of using the role play, case study that take interest and increase student’s motivation for successful learning of foreign language. In order to reach the successful result in the process of learning the authors offer to connect classical method, psychological approach and deficient modern interactive methods of teaching foreign languages.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/5077
Appears in Collections:Випуск 95

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MORUGHA, ILYINA, LYMAR.pdf367.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.