DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 74 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32676
Title: Співвідношення основних понять тьюторського процесу
Other Titles: The correlation of the basic concepts of the tutoring process
Authors: Швець, Тетяна Едуардівна
Keywords: тьюторська система
тьюторство
тьюторська діяльність
тьюторський супровід
співвідношення
tutoring system
tutoring
tutoring activity
tutoring support
relation
Issue Date: 2020
Publisher: Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова
Citation: Швець Т. Е. Співвідношення основних понять тьюторського процесу / Т. Е. Швець // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : збірник наукових праць. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Випуск 74. – C. 164-169. – DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.74.36
Abstract: Метою статті є аналіз основних понять тьюторського процесу, а саме: “тьюторська система”, “тьюторство”, “тьюторська діяльність”, “тьюторський супровід”. Визначено їхні роль та місце в тьюторському процесі, а також подано власне бачення їх співвідношення, що дає змогу одночасно бачити і розуміти взаємозв’язок та змістовну й функціональну різницю між ними. На підставі вивчення наукових публікацій проаналізовано трактування дослідниками основних понять тьюторського процесу, а саме: “тьюторська система”, “тьюторство”, “тьюторська діяльність”, “тьюторський супровід”. Зроблено спробу виявити домінуючі позиції науковців щодо розуміння їх сутності, ролі та місця у тьюторському процесі, а також погляди на їх співвідношення. Запропоновано поєднати поняття “тьюторська система”, “тьюторство”, “тьюторська діяльність”, “тьюторський супровід” у певні пари, в яких, на думку автора, проявляється найбільш конкретний взаємозв’язок між ними і навіть певні кореляційні залежності. Такими парами є: тьюторська система і тьюторство, тьюторство і тьюторська діяльність, тьюторство і тьюторський супровід. Зазначено, що тьюторська система розуміється як більш широке і об’ємне поняття, а тьюторство є елементом цієї системи. Зроблено акцент на необхідності розвести поняття “тьюторська діяльність” та “діяльність тьютора”, які не є тотожними. Наголошується, що тьюторство будується на суб’єкт-суб’єктній основі, для якої характерні такі процесуальні дії, як співпраця та взаємодія обох суб’єктів діяльності – тьютора та тьюторанта. Висловлено думку про те, що не варто зводити тьюторство лише до діяльності тьютора у вигляді тьюторського супроводу, адже тьюторство є значно ширшим поняттям. Автором пропонується таке бачення співвідношення зазначених вище пар: ідентичними поняттями за суттю і змістом є тьюторство і тьюторська діяльність; у поняттях “тьюторська система” і “тьюторство”, “тьюторство” і “тьюторський супровід” перші виступають як більш широкі й об’ємні, ніж “тьюторство” і “тьюторський супровід”, які можна вважати складниками перших.
The purpose of the article is to analyze the basic concepts of the tutoring process, namely: tutoring system, tutoring, tutoring activity, tutoring support. The article defines their role and place in the tutoring process, as well as their own vision of their relationship, which allows them to simultaneously see and understand the relationship and the substantive and functional difference between them. Based on the study of scientific publications, researchers analyzed the interpretation of the basic concepts of the tutoring process, namely: tutoring system, tutoring, tutoring activity, tutoring support. The article attempts to identify the dominant positions of scientists in understanding their nature, role and place in the tutoring process, as well as views on their relationship. It is proposed to combine the concepts of tutoring system, tutoring, tutoring activity, tutoring support in certain pairs, in which, in the opinion of the author of the article, the most specific relationship between them and even certain correlations arise. Such pairs are: tutoring system and tutoring, tutoring and tutoring activity, tutoring and tutoring support. It is noted that the tutoring system is understood as a broader and more comprehensive concept, and tutoring is an element of this system. The article emphasizes the need to distinguish between the concepts of "tutoring activity" and "activity of a tutor", which are not identical. It is emphasized that tutoring is based on a subject-subject basis, which is characterized by the following procedural actions: cooperation and interaction of both subjects of activity, the tutor and the pupil. The opinion is expressed that tutoring should not be reduced only to the activities of a tutor in the form of tutoring support, because tutoring is a much broader concept. The author proposes the following vision of the relationship of the above pairs: identical concepts in essence and content are tutoring and tutoring activity; in terms like tutoring system and tutoring, tutoring and tutoring support, the former appear to be broader and more extensive than tutoring and tutoring support, which can be considered part of the former.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32676
Appears in Collections:Випуск 74

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shvets.pdf320.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.