DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 143 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30225
Title: Модель педагогічної підготовки майбутніх учителів середніх шкіл у національних коледжах
Authors: Бігун, О. М.
Розсоха, А. П.
Keywords: модель педагогічної підготовки
компетентнісний підхід
національні коледжі
ринок освітніх послуг
інноваційні технології
форми організації освітнього процесу
засоби навчання
педагогічна практика
модель педагогической подготовки
компетентностный подход
национальные колледжи
рынок образовательных услуг
инновационные технологии
формы организации образовательного процесса
методы обучения
педагогическая практика
model of pedagogical training
competency-based approach
national colleges
market of educational services
innovative technologies
forms of organization of the educational process
learning tools
pedagogical practice
Issue Date: 2019
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Бігун, О. М. Модель педагогічної підготовки майбутніх учителів середніх шкіл у національних коледжах / О. М. Бігун, А. П. Розсоха // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. СXХХХIII (143). – С. 35-44.
Abstract: Провідною тенденцією розвитку сучасного суспільства є інтеграція систем освіти у єдиний європейський та світовий освітній простір. При цьому визначальним у здійсненні шкільних реформ був та залишається вчитель. У цьому контексті наукової доцільності та суспільної своєчасності набуває проблема педагогічної підготовки вчителя. Педагогічна підготовка майбутніх учителів середніх шкіл має бути спрямована на формування фахівців з новітнім типом мислення, які забезпечать навчання і виховання цілісної особистості, що орієнтована на індивідуальну самореалізацію. У статті обґрунтовано структурно-функціональну модель системи педагогічної підготовки майбутніх учителів середніх шкіл у національних коледжах. Засобами методу моделювання виділено та проаналізовано базові компоненти педагогічної підготовки: методологічний, змістовний, процесуальний, організаційний, технічний, практичний. Встановлено, що модель педагогічної підготовки майбутніх учителів у коледжах є комплексом взаємопов’язаних елементів педагогічного процесу, що забезпечують формування системи якостей, знань, умінь та навичок, необхідних для успішної організації педагогічної діяльності. Акцент у дослідженні спрямовано на важливість компетентнісного підходу у підготовці майбутніх учителів, формування системи ціннісних орієнтацій до професійної діяльності, забезпечення неперервності та варіативності педагогічної практики, окреслення критеріїв сформованості готовності майбутнього вчителя до професійної діяльності. Увагу зосереджено на необхідності впровадження сучасних інноваційних підходів до підготовки компетентних фахівців нової генерації, що, зі свого боку, передбачає зміни у змісті, методах і формах організації освітнього процесу в закладах педагогічної освіти України.
Ведущей тенденцией развития современного общества является интеграция систем образования в единое европейское и мировое образовательное пространство. При этом определяющим в осуществлении школьных реформ был и остается учитель. В этом контексте научной целесообразности и общественной своевременности приобретает проблема педагогической подготовки учителя. Педагогическая подготовка будущих учителей средних школ должна быть направлена на формирование специалистов с новейшим типом мышления, которые обеспечат обучение и воспитание целостной личности, которая ориентирована на индивидуальную самореализацию. В статье обоснована структурно-функциональная модель системы педагогической подготовки будущих учителей средних школ в национальных колледжах. Средствами метода моделирования выделены и проанализированы базовые компоненты педагогической подготовки: методологический, содержательный, процессуальный, организационный, технический, практический. Установлено, что модель педагогической подготовки будущих учителей в колледжах представляет собой комплекс взаимосвязанных элементов педагогического процесса, обеспечивающих формирование системы качеств, знаний, умений и навыков, необходимых для успешной организации педагогической деятельности. Акцент в исследовании направлен на важность компетентностного подхода в подготовке будущих учителей, формирование системы ценностных ориентаций в профессиональной деятельности, обеспечения непрерывности и вариативности педагогической практики, определение критериев сформированности готовности будущего учителя к профессиональной деятельности. Внимание сосредоточено на необходимости внедрения современных инновационных подходов к подготовке компетентных специалистов нового поколения, что, в свою очередь, предполагает изменения в содержании, методах и формах организации образовательного процесса в учреждениях педагогического образования Украины.
The leading trend in the development of modern society is the integration of education systems into a single European and world educational space. At the same time, the teacher was still decisive in the implementation of school reforms. In this context, the problem of pedagogical teacher training becomes a scientific expediency and social timeliness. The pedagogical training of future secondary school teachers should be aimed at the formation of specialists with the newest type of thinking, who will provide training and education of a holistic personality, focused on individual self-realization. The research backgrounds the structural and functional model of the system of pedagogical training of future secondary school teachers in the national colleges. By means of the modeling method, the basic components of pedagogical training are singled out and analyzed: methodological, substantive, procedural, organizational, technical, practical. It has been ascertained that the model of pedagogical training of future secondary school teachers in colleges is a complex of interrelated elements of the pedagogical process which provide the formation of the system of qualities, knowledge, abilities and skills that are necessary for the successful pedagogical activities. The emphasis in the paper is placed on the importance of the competency-based approach in future teachers training, the formation of a system of value orientations related to the professional activity, ensuring the continuity and variability of pedagogical practice, outlining the criteria for the readiness of a future teacher to professional activities. The introduction of modern approaches to training a competent teacher of a new generation is highlighted, which, in its turn, presupposes changes in the content, methods and forms of the organization of the educational process in the teacher training institutions of Ukraine.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30225
Appears in Collections:Випуск 143

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bihun_Rozsokha.pdf229.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.