DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 142 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30209
Title: Ситуації вибору як засіб розвитку креативності учнів підліткового віку у навчально-музичній діяльності
Authors: Пань Цяньї
Keywords: ситуації вибору
креативність
навчально-музична діяльність
освітній процес
вчитель музики
учні підліткового віку
ситуации выбора
креативность
учебно-музыкальная деятельность
образовательный процесс
учитель музыки
ученики подросткового возраста
situations of choice
creativity
educational and musical activities
educational process
music teacher
adolescent students
Issue Date: 2019
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Пань Цяньї. Ситуації вибору як засіб розвитку креативності учнів підліткового віку у навчально-музичній діяльності / Пань Цяньї // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. СXХХХII (142). – С. 188-194.
Abstract: У статті розглянуто найважливіший педагогічний засіб розвитку креативності підлітків, їх активності, самостійності та індивідуальності, яким виступає спеціально спроектована ситуація вибору в навчально-музичній діяльності, використання якої ставить школярів в умови, пов’язані з необхідністю віддати перевагу одному з варіантів, здійснити самостійний усвідомлений, адекватний і значимий вибір. Автор статті пропонує й мотивує ситуації реального вибору; ситуації вибору навчальних завдань різного рівня; ситуації вибору за певними критеріями; ситуації вибору навчальної мети, яка диференціюється за ступенем спрямованості; ситуації вибору за мотивацією досягнення мети. Простежено зв’язок між розвитком креативних якостей особистості учнів підліткового віку і ситуацією вибору в навчально-музичній діяльності; виявлено потенціал використання ситуації вибору як засобу розвитку креативності підлітків. Розглянуто здатність до самостійної творчої діяльності і націленість на її результат, що сприяє підвищенню рівня креативності, представляє собою інтегровану якість особистості, в якій сфери психіки, властивості і якості учня пов’язані між собою. До засобів, що активно впливають на розвиток креативності підлітків, належить ситуація вибору в навчально-музичній діяльності, яка виникає в результаті зіткнення різних поглядів, використання завдань з багатьма даними або вибору з декількох способів найбільш раціональних. Під ситуацією вибору розуміється сукупність обставин зовнішнього світу і внутрішнього стану людини, на тлі якого актуалізується необхідність пошуку і переваги однієї з прихованих або явних альтернатив. Рішення завдань з неповними даними штовхає учнів на шлях самостійності добування знань, а постановка завдань із зайвими даними ставить їх перед проблемою вибору і оцінки знань, активізуючи тим самим їх пошукову діяльність.
В статье рассмотрено важнейшее педагогическое средство развития креативности подростков, их активности, самостоятельности и индивидуальности, которым выступает специально спроектированная ситуация выбора в учебно-музыкальной деятельности, использование которой ставит школьников в условия, связанные с необходимостью отдать предпочтение одному из вариантов, осуществить самостоятельный осознанный , адекватный и значимый выбор. Автор статьи предлагает и мотивирует ситуации реального выбора; ситуации выбора учебных задач различного уровня; ситуации выбора по определенным критериям; ситуации выбора учебной цели, которая дифференцируется по степени направленности; ситуации выбора по мотивации достижения цели. Прослежена связь между развитием креативных качеств личности учащихся подросткового возраста и ситуацией выбора в учебно-музыкальной деятельности; выявлено потенциал использования ситуации выбора как средства развития креативности подростков. Рассмотрена способность к самостоятельной творческой деятельности и нацеленность на ее результат, что способствует повышению уровня креативности, представляет собой интегрированное качество личности, в которой сферы психики, свойства и качества ученика связаны между собой. К средствам, что активно влияют на развитие креативности подростков, относится ситуация выбора в учебно-музыкальной деятельности, которая возникает в результате столкновения различных точек зрения, использования задач с многими данными или выбора из нескольких способов наиболее рациональных. Под ситуацией выбора понимается совокупность обстоятельств внешнего мира и внутреннего состояния человека, на фоне которого актуализируется необходимость поиска и предпочтения одной из скрытых или явных альтернатив. Решение задач с неполными данными толкает учеников на путь самостоятельности добывания знаний, а постановка задач с лишними данными ставит их перед проблемой выбора и оценки знаний, активизируя тем самым их поисковую деятельность.
The article discusses the most important pedagogical means of developing adolescents’ creativity, their activity, independence and individuality, which is a specially designed situation of choice in teaching and musical activity, the use of which puts students in conditions related to the need to give preference to one of the options to realize an informed and meaningful choice. The author of the article offers and motivates situations of real choice; situations of choosing learning tasks at various levels; situations of choice according to certain criteria; situations of choosing a learning goal, which is differentiated by degree of orientation; situations of choice on the motivation to achieve the goal. The relationship between the development of the creative qualities of the personality of adolescent students and the situation of choice in educational and musical activities is traced; revealed the potential of using the situation of choice as a means of developing adolescent creativity. The author considers the ability to independent creative activity and focus on its result, which helps to increase the level of creativity, is an integrated personality quality, in which the spheres of the psyche, qualities and qualities of the student are interconnected. The means that actively influence the development of creativity of adolescents include the situation of choice in educational and musical activity, which arises as a result of a clash of different points of view, the use of tasks with many data, or the choice of several most rational methods. The situation of choice is understood as the totality of the circumstances of the external world and the internal state of a person, against the background of which the need for searching and preference for one of the hidden or explicit alternatives is actualized. Solving problems with incomplete data pushes students on the path to gaining knowledge independently, and setting tasks with extra data puts them before the problem of selecting and evaluating knowledge, thereby activating their search activity.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30209
Appears in Collections:Випуск 142

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pan Tsanyi.pdf156.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.