DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка » Наукові праці Факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/29697
Title: «Ну що б, здавалося, слова...» (Територія мови Тараса Шевченка : Монографія / [С.Я. Єрмоленко, Г.М. Вокальчук, А.Ю. Ганжа, Л.П. Гнатюк, Г.М. Сюта]; за ред. С.Я. Єрмоленко. — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. — 348 с.)
Other Titles: “Well something seemed words ...” (Territory of Taras Shevchenko’s language: Monography / [S.Y. Yermolenko, G.M. Vokalchuk, A.Y. Ganzha, L.P. Gnatyuk, G.M. Syuta]; Ed. S.Y. Yermolenko. — K. : Publishing House of Dmytro Burago, 2016. — 348 p.)
Authors: Кравець, Лариса Вікторівна
Keywords: linguistic Shevchenko studies
lingual creativity
concept
neology
quote
linguistic philosophy
Issue Date: 2017
Publisher: Українська мова
Citation: Кравець, Л. «Ну що б, здавалося, слова...» (Територія мови Тараса Шевченка : Монографія / [С.Я. Єрмоленко, Г.М. Вокальчук, А.Ю. Ганжа, Л.П. Гнатюк, Г.М. Сюта]; за ред. С.Я. Єрмоленко. — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. — 348 с.) / Лариса Кравець // Українська мова. – 2017. − № 1. – С. 135-140.
Abstract: Наприкінці 2016 р. побачила світ монографія «Територія мови Тараса Шевченка», підготовлена колективом відомих українських учених, очолюваним членом-коресп онд ентом НАН України, завідувачем відділу стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України, доктором філологічних наук, професором Світланою Яківною Єрмоленко. Поза тим, що пізнати глибини Шевченкового тексту прагнуло не одне покоління вчених, наукові здобутки яких відображені і в фундаментальних працях, і в численних статтях, феномен Кобзаря зберігає притягальну силу, виявляючи нові грані смислу в нових умовах життя Шевченкового тексту. Рецензована книга презентує трактування мовотворчості Т. Шевченка в контексті сучасних наукових парадигм, актуалізуючи широке коло питань, що стосуються лінгвокогнітивного, лінгвокультурологічного, мовно-історичного, лінгвостилістичного, есте тико-со ціального аспектів. Монографія підсумовує результати попередніх досліджень та окреслює нові орієнтири для майбутніх шевченкознавчих студій, пропонуючи переосмислення засадничих тверджень «мова Шевченка — це мова українського народу», «Шевченко — творець нової української літературної мови».
Monography “Territory of Taras Shevchenko’s language” is the multidimensional profound research which breaks new horizons in Shevchenko studies. Peer-reviewed book presents the interpretation of lingual creativity of Taras Shevchenko in the context of current scientific paradigms what actualizes the importance of broad range of issues relating to linguistic and cognitive, linguistic and cultural, linguistic and historical, stylistic, aesthetic and social aspects. Sections of the book, outlining the problem linguistic philosophy of Shevchenko’s language, can be deployed in separate research projects.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/29697
ISSN: 1682-3540
Appears in Collections:Наукові праці Факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kravets_135-140.pdfосновна стаття129.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.