DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 69 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27991
Title: До питання професійного розвитку учителів Великобританії, Канади, США
Other Titles: To the issue of professional development of teachers of UK, Canada and USA
Authors: Мартинець, Л. А.
Keywords: професійний розвиток
вчитель
підвищення кваліфікації
інституції
форми професійного розвитку
асоціація вчителів
федерація педагогів
неперервна професійна педагогічна освіта
professional development
teacher
advanced training
institutions
forms of professional development
teachers’ association
federation of teachers
continuous vocational pedagogical education
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Мартинець, Л. А. До питання професійного розвитку учителів Великобританії, Канади, США / Л. А. Мартинець // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 69. – С. 125-128.
Abstract: Розкривається система професійного розвитку вчителів Великобританії, Канади, США. Підкреслено, що показники успішності професійного розвитку вчителів Великобританії суттєво зростають. Держава збільшує асигнування на професійний розвиток учителів. Загалом, бути кращим в освіті у Великобританії винагороджується. Неперервна освіта вчителів у Великій Британії спрямована на формування індивідуальної стратегії та стилю викладання вчителів, які здатні до професійного розвитку, що забезпечується не тільки завдяки науковому обґрунтуванню (визначення цілей, формування й структурування змісту адекватно до цілей), але й ретельному технологічному опрацюванню. Зазначено, що у Канаді особливу увагу приділяють забезпеченню неперервного професійного розвитку освітян, які працюють у системі неперервної професійної педагогічної освіти і спрямовують власну діяльність на професійний розвиток учителів загальноосвітніх шкіл Канади. Діяльність системи неперервної професійної освіти спрямована на забезпечення можливостей професійного розвитку, здобуття нової кваліфікації чи спеціальності, а також професії на основі здобутого раніше рівня освітньої та професійної підготовки, набутого практичного досвіду. Аналіз неперервного професійного розвитку вчителів у США виявляє значне різноманіття підходів, форм і методів до післядипломного навчання вчителів. Збільшення професійних педагогічних мереж у США показує відкритість системи циркуляції й поширення знань у практичній педагогічній діяльності. Визначено, що це робить систему передачі знань між учителями більш гнучкою й ефективною – спілкування підвищує мотивацію вчителів і самоосвіту.
The article reveals the system of professional development of teachers in the UK, Canada and USA. It is highlighted that the success indicators of professional development of teachers of the UK are growing significantly. The state increases the allocation for the professional development of teachers. In general, being the best in education in the UK is rewarding. Continuous education of teachers in the UK is aimed at developing an individual strategy and teaching style of teachers capable of professional development, which is provided not only by scientific grounding (defining goals, shaping and structuring content corresponding to the goals), but also by careful technological processing. It is noted that in Canada, special attention is paid to ensuring the continuing professional development of educators who work in the continuous vocational education system and guide their activities to the professional development of teachers in Canada’s comprehensive schools. The activity of the system of continuous vocational education is aimed at providing opportunities for professional development, obtaining of a new qualification or specialty, as well as a profession based on the previously acquired level of educational and vocational training, gained practical experience. The analysis of continuous professional development of teachers in the United States reveals a considerable variety of approaches, forms and methods to postgraduate teacher training. The increase of professional pedagogical networks in the United States demonstrates the openness of the circulatory system and the dissemination of knowledge in practical pedagogical activities. It is determined that it makes the system of knowledge transfer between teachers more flexible and effective – communication increases the motivation of teachers and self-education.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27991
Appears in Collections:Випуск 69

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martynets.pdf574.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.