DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 3К(110) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/26739
Title: Organizational and pedagogical conditions of professional development of physical training teachers in the conditions of postgraduate pedagogical education
Other Titles: Організаційно-педагогічні умови професійного розвитку вчителів фізичної культури в умовах післядипломної педагогічної освіти
Authors: Voitovska, Oksana
Keywords: professional development of physical training teachers
postgraduate pedagogical education
професійний розвиток учителів фізичної культури
післядипломна педагогічна освіта
профессиональное развитие учителей физической культуры
последипломное педагогическое образование
Issue Date: 2019
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Voitovska, O. Organizational and pedagogical conditions of professional development of physical training teachers in the conditions of postgraduate pedagogical education / O. Voitovska // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. - Вип. 3К (110). - С. 28-31.
Abstract: It is stated in the article that at the level of structure of organizational and pedagogical conditions is the openness of educational environment of institutions of postgraduate pedagogical education for introduction of innovations into the process of professional development of physical training teachers; the level of andragogical competence of teachers, which ensure the process of professional development of physical training teachers in the conditions of postgraduate pedagogical education. At the level of content, the organizational and pedagogical condition is the selection and structuring of the content of the education of professional development of physical training teachers in the conditions of postgraduate pedagogical education in accordance with the integration processes. At the level of teaching technology, organizational and pedagogical conditions are integrative-differentiated organization of occupations in the process of professional development of physical training teachers in postgraduate pedagogical education with the use of modern teaching technologies; regular change of the nature of activity in the process of training, based on personal experience of the students, their individual motivational orientation; organization of independent work of listeners as a means of formation of professional competences.
У статті обґрунтовано, що на рівні структури організаційно-педагогічними умовами є відкритість освітнього середовища закладів післядипломної педагогічної освіти для впровадження інновацій в процес професійного розвитку вчителів фізичної культури; рівень андрагогічної компетентності викладачів, які забезпечують процес професійного розвитку вчителів фізичної культури в умовах післядипломної педагогічної освіти. На рівні змісту організаційно-педагогічною умовою є відбір й структурування змісту освіти професійного розвитку вчителів фізичної культури в умовах післядипломної педагогічної освіти відповідно до інтеграційних процесів. На рівні технології навчання організаційно-педагогічними умовами є інтегративно-диференційована організація занять в процесі професійного розвитку вчителів фізичної культури в умовах післядипломної педагогічної освіти з використанням сучасних технологій навчання; регулярна зміна характеру діяльності в процесі підготовки з опорою на особистий досвід слухачів, їх індивідуальну мотиваційну спрямованість; організація самостійної роботи слухачів як засіб формування професійних компетенцій.
В статье обосновано, что на уровне структуры организационно-педагогическими условиями является открытость образовательной среды учреждений последипломного педагогического образования для внедрения инноваций в процесс профессионального развития учителей физической культуры; уровень андрагогической компетентности преподавателей, обеспечивающих процесс профессионального развития учителей физической культуры в условиях последипломного педагогического образования. На уровне содержания организационно-педагогическим условием является отбор и структурирование содержания образования профессионального развития учителей физической культуры в условиях последипломного педагогического образования в соответствии с интеграционными процессами. На уровне технологии обучения организационно-педагогическими условиями является интегративно-дифференцированная организация занятий в процессе профессионального развития учителей физической культуры в условиях последипломного педагогического образования с использованием современных технологий обучения; регулярная смена характера деятельности в процессе подготовки с опорой на личный опыт слушателей, их индивидуальную мотивационную направленность; организация самостоятельной работы слушателей как средство формирования профессиональных компетенций.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/26739
Appears in Collections:Випуск 3К(110)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Voitovska.pdf114.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.